BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Innowacje a konsumpcja i zachowania konsumpcyjne - wybrane zagadnienia
Innovations and Consumption and Consumption Behaviour - the Selected Problems
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 14-25, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Konsument, Zachowania konsumenta, Trendy konsumenckie
Innovations, Consumer, Consumer behaviour, Consumer trends
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań na temat wzajemnych powiązań między innowacjami a konsumpcją i zachowaniami współczesnych konsumentów na rynku. W pierwszej części artykułu skoncentrowano się na wyjaśnieniu pojęcia i istoty innowacji. Z kolei w dalszej części omówiono dostrzegalne symptomy innowacyjności w zachowaniach współczesnych konsumentów. Ze względu na wymogi objętościowe artykułu, w sposób syntetyczny przeanalizowano najciekawsze, zdaniem autora, alternatywne trendy konsumenckie, świadczące o innowacyjnych zachowaniach konsumentów na rynku. Sporo uwagi poświęcono także uwarunkowaniom rozwoju i przejawom prosumpcji. To właśnie w tzw. "nowych" trendach i przejawach prosumpcyjnych znawcy tematu dopatrują się przejawów konsumpcji innowacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The article presents a theoretical discussion of the relationships between innovations on the one hand and consumption and market behaviours of contemporary consumers on the other hand. In the first part of the article, the focus is on the notion and nature of innovation. In the next part, the discussion moves to the discernible manifestations of innovative behaviours of contemporary consumers. Because of the limited space allocated by the journal, the author concisely analyses the most interesting, in his opinion, alternative consumer trends pointing to innovative behavior of consumers in the market. Much attention is also given to factors in the development and manifestation of prosumption. It is the so-called "new" trends and manifestations of prosumption that the specialists in this field tend to treat as indications of innovative consumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Assael H. (2004), Consumer Behavior. A Strategie Approach, Houghton Miffein Company, Boston-New York.
 2. Chinowski B. (2012), Portale społecznościowe a przedsiębiorstwa sieciowe, (w:) S. Łobejko (red.), Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 3. Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000 (2012), GUS, Warszawa.
 5. European Foundation for Quality Management (2005), Framework for Innovation, Brussels.
 6. Floryda R., Tingali I. (2004), Europe in the creative age, Carnegie Mellon Software Industry Center, February.
 7. Freeman Ch. (1974), The economics of industrial innovation, Harmondsworth, Penguin, London, za: J. Wonglimpiyarat, N. Yuberk, In support of innovation management and Roger's Innovation Diffusion Theory, "Government Information Quarterly" 2005, No. 22 (3).
 8. Garbarski L. (2011), Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
 9. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Gutkowska K. (2011), Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, IBRKK, Warszawa.
 11. Hajduk M.T., Zalega T. (2013), Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie", nr 2(17).
 12. Hall C.M., Williams A.M. (2008), Tourism and innovation, Routledge, London.
 13. Im S., Bayus B., Mason Ch.H. (2003), An empirical study of innate consumer innovativeness, personal characteristics and new-product adoption behavior, "Journal of Academy of Marketing Science", nr 31/1.
 14. Janusz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 15. Jung B. (1997), Kapitalizm postmodernistyczny, "Ekonomista", nr 5-6.
 16. Kasper G., Clohesy S. (2008), International Innovation How Getting More Systematic about Innovation Could Improve Philanthropy and Increase Social Impact, W.K. Kellogg Foundation, August.
 17. Knee C. (2002), Learning from experience: five challenges for retailers, "International Journal of Retail & Distribution Management", nr 11.
 18. Kopaliński W. (2002), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Kotler Ph. (2012), Marketing, Wydanie 1, Rebis, Warszawa.
 20. Lipovetksy G. (2006), Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d'hyperconsummation éditions, Gallimard.
 21. Lorek E. (2007), Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, AE, Katowice.
 22. Makarski S. (2013), Kompetencje konsumentów wyznacznikiem poziomu ich innowacyjności, "Handel Wewnętrzny - Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce", styczeń-luty.
 23. Mano H., Elliott M.T. (1997), Smart Shopping: The Origins and Consequences of Price Saving, "Advances in Consumer Research", nr 24.
 24. Oslo Manual 2005. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005), 3rd Edition, OECD, Statistical Office of the European Communities, Luxemburg.
 25. Penn M.J., Kinney Zalesne E. (2009), Mikrotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, MT Biznes.
 26. Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa Era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Schumpeter J. (1960), Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 28. Shaver D., Shaver M.A. (2003), Books and Digital Technology: A New Industry Model, "Journal of Media Economics", No. 16 (2).
 29. Smith T. (2009), The social media revolution, "International Journal of Market Research", Vol. 51, No. 4.
 30. Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (1997), Managing innovation, John Wiley & Sons, Chichester.
 31. Toffler A., (2006), Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 32. Wonglimpiyarat J., Yuberk N. (2005), In support of innovation management and Roger's Innovation Diffusion Theory, "Government Information Quarterly", No. 22 (3).
 33. Woś J. (2003), Zachowania konsumpcyjne - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 34. Zalega T. (2013a), Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, "Marketing i Rynek", nr 2.
 35. Zalega T. (2013b), Smart shopping - nowy trend konsumencki, "Handel Wewnętrzny", nr 6 (347).
 36. Zalega T. (2014), Sustainable Consumption and Innovative Consumption in Consumer Behaviour of Mazovian Households, "Handel Wewnętrzny", nr 4 (351).
 37. www.fed.home.pl/teg/images/m1_swiadoma_konsumpcja_fin.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu