BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorupa Natalia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kierunki konsolidacji na rynku ubezpieczeniowym
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia, 2002, s. 215-231, tab.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Rynek ubezpieczeniowy, Rynki finansowe
Insurances, Insurance market, Financial markets
Abstrakt
Dokonujące się w ostatnim dziesięcioleciu przemiany na rynku finansowym w wielu przypadkach wiązały się z procesami koncentracji kapitału i fuzji instytucji świadczących różnorodne usługi. Zjawiska takie wystąpiły również na rynku ubezpieczeniowym, wiążąc jednocześnie jeszcze silniej ten obszar z sektorem bankowym. Koncentracja ubezpieczeń związana jest ze stale postępującą koncentracją ryzyka powodującą konieczność wzmocnienia siły finansowej zakładów ubezpieczeń oraz z walką konkurencyjną na rynku. Nasilenie tej walki doprowadziło do zawierania między zakładami ubezpieczeń porozumień i tworzenia różnorodnych związków w celu wyeliminowania i ograniczenia tej walki. Cechą charakterystyczną współczesnego rynku ubezpieczeń jest duża ilość i różnorodność powiązań pomiędzy samymi zakładami ubezpieczeń oraz zakładami ubezpieczeniowymi a innymi organizacjami gospodarczymi zwłaszcza bankowymi. Powiązania te mogą mieć charakter kooperacji (współpracy) lub koncentracji (związków). Współpraca i związki mają charakter narodowy lub międzynarodowy. Rozwój tego rynku jest w skali światowej nierównomierny i ściśle uzależniony od poziomu i stanu rozwoju danej gospodarki. Wskazują na to takie wskaźniki jak: udział wielkości składek w produkcie krajowym brutto i netto, wielkość składki na głowę mieszkańca, ogólny zbiór składek oraz jego struktura. Głównymi czynnikami, które mają wpływ na przebieg koncentracji i rozwoju nowych usług w ubezpieczeniach jest rozwój technologiczny oraz postępujące procesy deregulacji i liberalizacji. Duży wpływ na te przeobrażenia ma także rozwój konkurencyjnych form finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Równocześnie wzrósł znacząco stopień samofinansowania w przedsiębiorstwach, zaś klienci prywatni oczekują coraz wyższych stóp zwrotu, zamieniając swoje oszczędności bankowe na lokaty w papiery wartościowe i produkty ubezpieczeniowe, głównie polisy życiowe. W związku z tym zyski banków z tych tradycyjnych operacji zaczęły gwałtownie spadać. Jednym z rozwiązań, jakie banki realizują w celu utrzymania dochodowości jest poszerzenie i dywersyfikacja oferty.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Podstawy ubezpieczeń: red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2000
 2. M. Śliperski: Wokół assurfinance, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 1999
 3. M. Śliperski: Związki banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi, NBP, Zeszyt nr 120, Warszawa 2001
 4. Z. Zawadzka: Szanse i zagrożenia dla banków u progu XXI wieku, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, T.II
 5. AIG zasługuje na swoja nazwę, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001
 6. J. Barańska: Dostęp kupiony, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 41
 7. J. Barańska: Większa siła kapitałowa, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 4
 8. Razem łatwiej zdobywać rynek, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 43
 9. To był łakomy kąsek, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 23
 10. Sztuka przetrwania, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 36
 11. Bomba tyka tu najgłośniej, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 29
 12. A. Negri: Zagrożona pozycja, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 44
 13. R. Pukała: Wschodnie polisy, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 39
 14. P. Konieczniak: Rynek life bancassurance w Polsce, cz. I-III, "Asekuracja &Re" 2001, nr 5-7
 15. A. Soful: OFE na giełdzie, "Asekuracja & Re" 2001, nr 10
 16. A. Konieczny, M. Zych: Regulator rynku, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 42
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu