BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Michał Bernard (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Wilk Justyna (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Metropolitan Areas in Central Poland and Their Impact on Migration Flows
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2014, t. 13, nr 4, s. 545-558, tab., rys., bibliogr. 39 poz.
Economics and Law
Słowa kluczowe
Migracja, Obszar metropolitalny, Rozwój gospodarczy
Migration, Metropolitan area, Economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
The objective of the paper is to identify subregions (NUTS 3) of the central part of Poland pretending to metropolitan areas, as well as to study their impact on the domestic migration flows. Their social and economic situations in 2008 were determined on the basis of the composite measure values. Their participation in the domestic migration flows in the period 2008-2010, considering the directions, range and intensity of flows, was also examined. Only Warsaw is the completely shaped metropolitan area in Poland. The city demonstrates the highest economic potential and therefore the strongest migration flows and dependences with other subregions. The cities of Poznań and Łódź and also the Bydgosko-Toruński subregion can be recognized as developing metropolitan areas. These subregions represent significant economic centres; however migration flows related to them demonstrate mainly regional importance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Domańska B., Wilk J., Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza, "Przegląd Statystyczny", Vol. 58, No. 3-4/2011.
 2. Biczkowski M., Muszyńska M., Müller-Frączek I., Pietrzak M.B., Wilk J., The delimitation of bipolar metropolitan area within the kujawsko-pomorskie region, "Oeconomia Copernicana", Vol. 5, No. 2/2014.
 3. Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E., Funkcje metropolitalne Warszawy, IGiPZ PAN, Warszawa 1998.
 4. Gorzelak G., Jałowiecki B., Europejskie granice - jedność czy podział kontynentu?, "Studia Regionalne i Lokalne", No. 2-3/2001.
 5. Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 6. Gorzelak G., Tucholska A. (ed.), Rozwój, region, przestrzeń, MRR-Euroreg, Warszawa 2007.
 7. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 8. Heffner K., Funkcje metropolitalne stolic województw Polski zachodniej, ekspertyza, Politechnika Opolska, UE w Katowicach, Opole 2011.
 9. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", No. 4/1968.
 10. Hołuj D., Hołuj A., Miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postin- dustrialnej, "Zeszyty Naukowe" WSE w Bochni, Vol. 4/2006.
 11. Jałowiecki B., Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 12. Jałowiecki B., Metropolie, Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, Białystok 1999.
 13. Jałowiecki B., Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000.
 14. Jałowiecki B., Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wydawnictwo WSFiZ w  Białymstoku, Białystok 2002.
 15. Kołodziejski J. (ed.), Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, RCSS, Warszawa 2001.
 16. Korcelli P., Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych. Wybrane hipotezy i  perspektywy badawcze, "Przegląd Geograficzny", Vol. 48/1976.
 17. Korcelli-Olejniczak E., Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system, "Journal of Housing and the Built Environment", Vol. 22, No. 1/2007, http://dx.doi.org/10.1007/s10901-006-9066-1.
 18. Ładysz I., Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce (na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego), CeDeWu, Warszawa 2009.
 19. Maik W., Podstawy geografii miast, Wydawnictwo UMK, Toruń 1997.
 20. Maik W., Pojęcie metropolii i problem badania funkcji metropolitalnych, [in:] Jażdżewska I. (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, KGMiT UŁ, ŁTN Łódź 2003.
 21. Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i  pojęcia podstawowe, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.
 22. Matusik S., Pietrzak M.B., Wilk J., Ekonomiczne-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych, "Studia Demograficzne", No. 2(162)/ 2012.
 23. Müller-Frączek I., Pietrzak M.B., Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia" Vol. 39/2009.
 24. Müller-Frączek I., Pietrzak M.B., Potencjał ekonomiczny jako miara społeczno- ekonomicznego rozwoju regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia" Vol. 40/2009.
 25. Müller-Frączek I., Pietrzak M.B., Wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej do identyfikacji kluczowych ośrodków rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia" Vol. 38/2008.
 26. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 27. Parysek J., Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne, [in:] Jażdżewska I. (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003.
 28. Pietrzak M.B, Wilk J,. Kossowski T., Bivand R. (2014), The identification of spatial dependence in the analysis of regional economic development - join-count test application, [in:] Papież M., Śmiech S. (ed.), Proceedings of the 8TH Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, 2014.
 29. Pietrzak M.B, Wilk J., Siekaniec M., The impact of metropolitan areas on internal mi- grations in Poland. The case of southern regions, [in:] Papież M., Śmiech S. (ed.), Proceedings of the 7TH Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, 2013.
 30. Pietrzak M.B., Drzewoszewska N., Wilk J., The analysis of interregional migrations in Poland in the period of 2004-2010 using panel gravity model, "Dynamic Econometric Models", Vol. 12/2012, http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2012.008.
 31. Pietrzak M.B., Wilk J., Chrzanowska M., Economic situation of eastern Poland and population migration movement, "Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych", Vol. XIV, No 2/2013.
 32. Pietrzak M.B., Wilk J., Matusik S., Gravity model as a tool for internal migration analysis in Poland in 2004-2010, [in:] Pociecha J. (ed.), Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2013.
 33. Pietrzak M.B., Wilk J., Obszary metropolitalne Polski południowej a ruch migracyjny ludności, "Ekonomia i Prawo", Vol. XII, No. 3/2013.
 34. Pietrzak M.B., Wilk J., Odległość ekonomiczna w modelowaniu zjawisk przestrzennych z  wykorzystaniem modelu grawitacji, [in:] Jajuga K., Walesiak M. (ed.), Taksonomia 22. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, PN UE we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 35. Pietrzak M.B., Żurek M., Matusik S., Wilk J., Application of Structural Equation Mod- eling for analysing internal migration phenomena in Poland, "Przegląd Statystyczny", No. 4/2012, R. LIX.
 36. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, "Raporty i analizy Euroreg", CESRiL Euroreg, Warszawa 2009.
 37. Strahl D. (ed.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 38. Wilk J., Pietrzak M., Matusik S., Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce, [in:] Jajuga K., Walesiak M. (ed.), Taksonomia 20-21. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, PN UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 39. Wilk J., Pietrzak M.B., Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno- gospodarczych - podejście dwuetapowe, "Ekonometria" Vol. 2(40)/2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.039
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu