BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciarko Marta (Uniwersytet Szczeciński), Paluch-Dybek Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ład ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny triadą zrównoważonego rozwoju
Economic Governance, Environmental Governance, Social Order - A Triad of Sustainable Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2014, nr 9, s. 17-27, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Ład społeczno-gospodarczy, Rozwój zrównoważony
Social-economic order, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu - realizowanym poprzez przegląd literatury w świetle poglądów różnych szkół ekonomicznych - jest wskazanie na teoretyczne fundamenty zrównoważenia ekonomicznego, środowiskowego oraz społecznego. Ład społeczny, ekonomiczny oraz środowiskowy tworzy koncepcję triady zrównoważonego rozwoju. Wnioskować należałoby, iż ekonomia, ekologia i postęp techniczny to trzy dziedziny życia człowieka, które ze sobą ściśle korelują. Postęp techniczny, który jest siłą napędową, musi być stymulowany przez środowisko naturalne, którego nadmierna eksploatacja spowoduje zachwianie ekosystemu. Za pośrednictwem wiedzy i analiz ekonomicznych jest możliwe zachowanie równowagi pomiędzy tymi trzema sferami. (abstrakt autora)

The purpose of this article is to point out the theoretical foundations of economic, environmental and social sustainability, through a literature review in the light of the views of different economic schools. Social, economic and environmental order forms a triad concept of sustainable The conclusion is that economics, ecology and technological progress are the three areas of human life, which are closely correlated. Technical progress, which is the driving force must be stimulated by the environment. The excessive exploitation of the natural environment will result in disturbance of the ecosystem. Thanks to the knowledge and economic analysis it is possible to strike a balance between these three issues.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 2. Berdo J., Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth Conserwation, Sopot 2006.
 3. Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 1999, nr 1.
 4. Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i  Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 5. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators (4.09.2013)
 6. Gilejko L., Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 7. http://pl.wikipedia.org/wiki/Porz%C4%85dek_spo%C5%82eczny (5.09.2013).
 8. http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE2/8Matuszczak.pdf (4.05.2013).
 9. http://www.socjologia.xmc.pl/search/%C5%81ad%20monocentryczny (2.09.2013).
 10. http://zbadane.pl/nauki-spoleczne/ekonomia/czynniki-produkcji (1.09.2013).
 11. Kiełczewski D., Dobrzańska B., Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 12. Mandeville B., A Letter to Dion, The Augustan Reprint Society, Los Angeles 1953.
 13. Mazur-Wierzbicka E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 14. Nasza wspólna przyszłość, raport Światowej Komisji Środowiska i  Rozwoju ONZ, Oxford University Press, Oxford 1987.
 15. Partycki S., Zarys teorii socjologii gospodarki, KUL, Lublin 2004.
 16. Pearce D., Barbier E., Markandyia A., Sustainable Development, Economics and the Environment in the Third World, Earthscan, London 1990.
 17. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 18. Reportof the World Comission on Environment and Development http://www.un.org/documents/ ga/res/42/ares42-187.htm (24.08.2013).
 19. Runowski H., Gospodarstwa ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo IERiG" 2004, nr 3.
 20. Smith A., Bogactwo narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954.
 21. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.
 22. Woś A., Rolnictwo zrównoważone, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1992, nr 1-3.
 23. www.vilp.de/Pldpf/p061.pdf (5.05.2013).
 24. Zegar J.S., Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, WSBiF, Bielsko-Biała 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu