BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyplik Piotr (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Brzeziński Łukasz (Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Adesse - Poznań)
Tytuł
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w polityce transportowej Unii Europejskiej i Polski
The Concept of Sustainable Development in the European Union and Polish Transport Policy
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 25-35, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, System transportowy, Polityka transportowa
Sustainable development, Transport system, Transport policy
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Cel: W artykule przedstawiono genezę spójnej polityki transportowej Unii Europejskiej, pierwsze traktaty oraz otoczenie prawno-administracyjne. Wskazano istotę, miejsce oraz sposób oddziaływania koncepcji zrównoważonego rozwoju na system transportowy. Celem rozważań jest potwierdzenie faktycznego wdrażania i funkcjonowania idei zrównoważonego transportu na rynku polskim.
Metodyka: Jako metodę wykorzystano studia danych statystycznych odnoszących się do transportu Unii Europejskiej oraz Polski. Dane statystyczne wielkości przewozowych zostały poddane analizie pod kątem spójności z celami oraz priorytetami ustalonymi dla wprowadzania w życie zrównoważonego transportu dla Unii Europejskiej oraz Polski.
Wyniki: Wnioski przedstawione zostały w formie podsumowania oraz uzasadnienie stanu realizacji wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w polityce transportowej. (abstrakt oryginalny)

Main objective: The article describes the origins of coherent transport policy of the European Union, the first treaties and the legal and administrative environment. There are indicated the nature, place and manner, in which the concept of sustainable development affects the transport system. The article aims to confirm the actual implementation and operation of sustainable transport in the Polish market.
Methods: The authors have chosen the method of analysis of statistical data relating to the transport of the European Union and Poland. Statistical data on traffic volume have been reviewed for consistency with the objectives and priorities set for the implementation of sustainable transport for the European Union and Poland.
Results: The conclusions are presented in a summary form and the justification status of the implementation of the concept of sustainable development in transport policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anktowicz A., Idea zrównoważonego rozwoju, http://mfiles.pl/pl/index.php/Idea_zr%C3%B3wnowa%C5%BConego_rozwoju
 2. Beatley T., The Many Meanings of Sustainability, "Journal of Planning Literature" 1995, Vol. 9, No. 4.
 3. Borys T., Raport z realizacji ekspertyzy - Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia, Jelenia Góra - Warszawa 2008.
 4. Defining Sustainable Transportation, The Center of Sustainable Transportation,Toronto 2005.
 5. Energy and Transport In Figures 2010 Part 3: Transport Directorate-General for Energy and Transport, European Commission, http://ec.europa.eu/transport/publicatio ns/statistics/doc/pb2010_ 3_transport.pdf
 6. Koźlak A., Determinanty przemian w systemie transportowym Unii Europejskiej, (w:) Systemy Transportowe - Teoria i Praktyka 2008, V Konferencja Naukowo-Techniczna, materiały konferencyjne 2008.
 7. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Wydawnictwo Emka, Warszawa 2003.
 8. Mindur M., Transport w gospodarce, (w:) Liberadzki B., Mindur L., Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa - Radom 2007.
 9. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (oś priorytetowa VII "Transport przyjazny środowisku"), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/93/SzOP_POIiS_v_3_2_30909.pdf
 10. Rushton A., Croucher P., Baker P., The Handbook od Logistics and Distribution Management. The Chartered Institute of Logistics and Transport, London - Philadelphia 2006.
 11. Scenarios Summary Report for CORDIS, Institut National De Recherche Sur Les Transports Et Leur Securite, http://cordis.europa.eu/transport/src/scenario.htm
 12. Traktaty Rzymskie, Unia Europejska, http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/ 0/prawo/ue/traktaty/Traktaty_rzymskie_pl.pdf
 13. Wiederkehr P., Gilbert R., Crist P., Caid N., EnvironmentEnvironmentally Sustainable Transport (EST): Concept, Goal and Strategy - THE OECD's EST project, OECD, Paris 2004.
 14. WHITE PAPER - European transport policy for 2010: time to decide,(2001), European Commission, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= COM:2009:0147:FIN:PL:PDF
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu