BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetlik Krystyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Nierówności dochodowe w Polsce barierą wzrostu konsumpcji i innowacji
Income Inequalities in Poland as a Barrier to Growth in Consumption and Innovation
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 120-131, tabl., wykr., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Innowacje, Ubóstwo, Dochody, Nierówności społeczne, Nierówności płacowe, Konsumpcja żywności, Nierówności dochodowe
Consumption, Innovations, Poverty, Income, Social inequality, Wage disparities, Food consumption, Income inequalities
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Wydatny wzrost PKB w Polsce w minionej dekadzie znalazł odzwierciedlenie we wzroście popytu konsumpcyjnego, większym jednak na towary nieżywnościowe i usługi niż na żywność. W ostatnich latach spożycie żywności wykazywało tendencję spadkową. Jednym z głównych czynników kreujących barierę popytu na rynku żywnościowym jest wzrost nierówności dochodowych, któremu towarzyszy wysoki poziom ubóstwa oraz nadmierny wzrost zamożności stosunkowo nielicznej populacji, tworzącej grupę najbogatszych gospodarstw domowych. W artykule zobrazowano dysproporcje dochodowe w Polsce w okresie poakcesyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2009-2013, oraz skutki tego zjawiska w sferze popytu na żywność. Wskazano zagrożenia rosnącej polaryzacji dochodowej dla rozwoju konsumpcji i innowacji. (abstrakt oryginalny)

The significant growth of GDP in Poland in the last decade has been reflected in a growth of consumer demand which has been greater for non-food items and services than for food products. In the last few years, consumption of food has shown a decline. One of the main factors, which creates a barrier to demand in the food sector, is the growth of income inequality, which is accompanied by a high level of poverty and an excessive growth of wealth in a small part of the population, which accounts for the wealthiest group of households. This study highlights the disproportion of incomes in Poland in the post-accession period, with a particular emphasis on the period of 2009-2013, the effects of this on the demand for food products, and the threat of the growing polarisation of incomes on the growth of consumption and innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M. (2013), Nierówności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, www.kongres.pte1.home.pl. [dostęp: 24.10.2014].
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 3. Bugaj R. (2000), Nowe wyzwania przed Polską, (w:) Polska przed nowymi problemami. Barometr społeczno-ekonomiczny 1999, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa.
 4. Bugaj R. (2002), Redystrybucja dochodów w systemie podatkowo-budżetowym, (w:) T. Kowalik (red.), Nierówni i równiejsi, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 5. Czapiński J., Panek T. (2014), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://ce.vizja.pl [dostęp: 21.08.2014].
 6. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2010) (2012), GUS, Warszawa.
 7. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2012) (2014), GUS, Warszawa.
 8. Employment and Social Developments in Europe 2013 (2013), Luxembourg: Publications Office of the European Union, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 15.10.2014].
 9. In-work poverty in the EU (2010), Luxembourg, Publication Office of the European Union, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 15.10.2014].
 10. Kowalik T. (2002), Dystrybucyjna sprawiedliwość w transformacji polskiej, (w:) T. Kowalik (red.), Nierówni i równiejsi, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 11. Morawski I. (2014), Polacy płacą wysokie podatki...Ale tylko ubodzy Polacy, "Puls Biznesu" (192), http://pulsbiznesu.pb.pl [dostęp: 20.10.2014].
 12. Myck M. (red.) (2012), Dystrybucyjny wpływ reform podatkowo-świadczeniowych wprowadzonych w latach 2006-2011, Microsimulation Report: 01/2012, Centrum Analiz Ekonomicznych, Szczecin.
 13. OECD (2011), Growing income inequality in OECD countries: what drives it and how policy can tackle it?, OECD, Paris, http://www.oecd.org [dostęp: 8.10.2014].
 14. OECD (2012), Income Distribution Data Review - Poland, OECD, Paris, http://www.oecd.org/social/inequality,htm [dostęp: 8.10.2014].
 15. OECD (2014), How's Life in Your Region?: Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making, OECD, Paris, http://www.oecd.org [dostęp: 8.10.2014].
 16. Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 17. Sadowski Z. (red.) (2012), Bogaci i biedni. Problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 18. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2008 r. (2009), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl [dostęp: 10.10.2014].
 19. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r. (2014), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl [dostęp: 10.10.2014].
 20. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w II kw. 2014 r. (2014a), NBP, Warszawa, http://nbp.pl [dostęp: 4.10.2014].
 21. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2013 r. na tle procesów w gospodarce światowej (2014b), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl [dostęp: 4.10.2014].
 22. Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2014 r. oraz prognoz na IV kw. 2014 r. (2014), NBP, Warszawa, http://nbp.pl [dostęp: 20.10.2014].
 23. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 24. Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005 (2007), GUS, Warszawa.
 25. Wspólnie budujemy naszą zamożność, czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej (2014), Fundacja "Pomyśl o przyszłości", Nowy Sącz, http://pomysloprzyszlosci.org [dostęp: 20.10.2014].
 26. Zaidi S. (2009), Main Drivers of Income Inequality in Central European and Baltic Countries, Policy Research Working Paper, (4815), http://worldbank.org [dostęp: 8.10.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu