BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hołownia Patrycja (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Cyburt Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Gminy powiatu bialskiego jako podmioty działań marketingowych realizowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego
Communities of Biała Podlaska District as a Subject of Marketing Activities Conducted with the Means of Regional Operational Programme of Lubelskie Province
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2011, t. 4, nr 2, s. 92-99, rys., bibliogr. 17 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Regionalny Program Operacyjny, Środki pomocowe UE, Pomoc finansowa UE, Marketing regionalny, Gmina
Regional Operational Programme (ROP), EU aid funds, EU financial aid, Regional marketing, District
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Powiat bialski, Województwo lubelskie
Bialski county, Lubelskie voivodship
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jakie działania mogą sprzyjać pozyskiwaniu przez gminy środków finansowych, zwłaszcza unijnych, na ile wpływają na to regulacje ustawowe, ile zaś zależy od samych zainteresowanych podmiotów oraz na ile efektywnie jednostki wykorzystują pozyskane fundusze. Celem głównym opracowania jest prezentacja oraz ocena uwarunkowań prawnych i finansowych związanych z funkcjonowaniem gminy jako podmiotu w obszarze działań marketingowych. Analizie został poddany dotychczasowy dorobek gmin województwa lubelskiego zlokalizowanych na obszarze powiatu bialskiego w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków finansowych mogących wspierać ich działania marketingowe. W artykule wskazano wykorzystanie środków europejskich obrazując poziom dofinansowania, wartość projektów ogółem i w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W rezultacie przeprowadzonej analizy ustalono, że pomimo braku działań z zakresu marketingu terytorialnego w wachlarzu priorytetów RPO WL, gminy realizując innego typu inwestycje w znaczący sposób kreowały swój wizerunek, a więc prowadziły działalność promocyjną.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to answer the question of what actions could help raising funds by communes, especially the EU, as far as it affects the statutory regulations, and how much depends on the stakeholders themselves, and how efficiently the unit uses the funds raised. The main objective of this paper is to present and assess the legal and financial aspects of the functioning of the commune as a subject in the area of marketing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecka D. (Nr 10/2006), Fundusze pomocowe Unii Europejskiej: bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy. Samorząd Terytorialny, s. 34.
 2. Czornik M. (2000), Promocja miasta. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice, s. 59.
 3. Dolnicki B. (2009), Samorząd terytorialny. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa s. 63.
 4. Dolnicki B. red, (2010), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, ABC.
 5. Filipiak B. (2005), Promocja a rozwój regionu, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, media w kreowaniu wizerunku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Sczecińskiego Nr 414, Szczecin, s. 715-721.
 6. Frankowski Z. (red), (2000), Działalność marketingowa gmin. Zarys ujęć marketingu terytorialnego, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Ciechanow, s. 13-15.
 7. Leoński Z. (2008), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wyd. WSB, Poznań, s. 137 i nast.
 8. Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Krakow, s. 18 - 19.
 9. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 z poźn. zm.)
 10. Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z poźn. zm)
 11. Ustawa z dnia 6 października 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.)
 12. Wyrok z 4 lutego 1999 r., II SA/Wr 1302/97
 13. Wyrok NSA z 6 XII 2000 r., I SA/Gd 2038/99, OSP 2001, z. 11
 14. http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/18 1/
 15. http://www.rozwijamylubelskie.pl/
 16. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_eu ropejskie_2007_2013/Strony/KRW_dla_RPO_pod zielona_26012011.aspx
 17. http://mapa.rpo.lubelskie.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu