BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wachowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Wybrane aspekty zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005-2012
Some Aspects of Households' Indebtedness in Poland in 2005-2012
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 142-152, tabl., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Kredyt, Zobowiązania finansowe, Zadłużenie gospodarstw domowych, Badania empiryczne
Households, Credit, Financial liabilities, Household debt, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł ma na celu identyfikację - w płaszczyźnie teoretyczno-opisowej oraz na podstawie badań empirycznych - istoty problemu zadłużenia finansowego gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005-2012. Współcześnie, w rozwiniętych gospodarkach, zaciąganie zobowiązań na cele konsumpcyjne spełnia ważną rolę społeczną i gospodarczą. Umożliwia ono łatwiejsze gromadzenie oszczędności oraz zaspokajanie większych potrzeb konsumentów. Konsumpcja finansowana z zaciągniętych zobowiązań w odróżnieniu od konsumpcji finansowanej z bieżących dochodów zaspokaja więcej potrzeb i oczekiwań konsumenta dzięki możliwości przyszłego spożywania dóbr i usług we wcześniejszym czasie. Według statystyk GUS i NBP zadłużenie gospodarstw domowych w ostatnich latach znacząco wzrosło. Dlatego też problem ten wymaga pogłębionych studiów i analiz. (abstrakt oryginalny)

The article has the aim to identify - in the theoretical and descriptive plain as well as based on empirical studies - the essence of the problem of financial indebtedness of households in Poland in 2005-2012. Contemporarily, in developed economies, incurring liabilities for consumption purposes plays an important social and economic role. It enables an easier accumulation of savings and meeting major needs of consumers. Consumption financed on incurred liabilities, contrary to consumption financed on current incomes, satisfies more needs and expectations of the consumer owing to the possibility of future consumption of goods and services in an earlier time-period. According to the CSO and NBP statistics, households' indebtedness in the recent years has grown significantly. Therefore, this problem requires in-depth studies and analyses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Bogacka-Kisiel E. (red.), (2012), Finanse osobiste. Zachowania - produkty - strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bywalec C. (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Wyd. II zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dach Z. (red.) (2010), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 5. Kopycińska D. (red.) (2006), Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Lange O. (1978), Ekonomia polityczna. Tom I i II, PWN, Warszawa.
 7. Musiał G. (2011), Z punktu widzenia ekonomii, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
 8. Musiał G. (red.) (2012), Wybrane problemy koniunktury, wzrostu gospodarczego oraz konkurencji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 9. Świecka B. (2009), Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Diffin, Warszawa.
 10. Świecka B. (red.) (2008), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Diffin, Warszawa.
 11. Wesołowska E. (2012), Społeczeństwo biednieje, lombardowy biznes kwitnie, "Dziennik Gazeta Prawna".
 12. Dane wewnętrzne Narodowego Banku Polskiego, http://www.nbp.pl/systemfinansowy/zrodlo.xls [dostęp: 19.9.2014].
 13. Główny Urząd Statystyczny, Wybrane roczne wskaźniki makroekonomiczne, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/roczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_iii_.xls [dostęp 19.09.2014].
 14. Mierzejewska G., Kolasa A., Notatka. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kwartale 2013 r., Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, http://www.nbp.pl/publikacje/domowe/domowe_1_2013.pdf [dostęp: 19.9.2014].
 15. Narodowy Bank Polski, Dzienne stopy. Archiwum, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm [dostęp: 19.9.2014].
 16. Raport o sytuacji banków 2007-2012, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/ [dostęp: 19.9.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu