BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chyłek Eugeniusz Karol (Komisja Europejska)
Tytuł
Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w ramach wspólnych ram strategicznych Unii Europejskiej
The Development of Agriculture and Rural Areas in Poland under the Common Strategic Framework of European Union
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2013, t. 6, nr 1, s. 5-31, rys., bibliogr. 14 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Rozwój obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna, Doradztwo rolnicze, Transfer wiedzy, Innowacje, Strategia Europa 2020
Rural development, Rural development, Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural advisory, Knowledge transfer, Innovations, Europe 2020 Strategy
Uwagi
Na stronach 19-31 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
Zwiększenie dynamiki i konkurencyjności europejskiego sektora rolnego i skuteczna realizacja strategii "Europa 2020" i jej wizji stymulowania rozwoju zrównoważonego, bazującego na wiedzy i innowacjach wiąże się nierozerwalnie z celami określonymi we Wspólnych Ramach Strategicznych". W realizacji tych wyzwań swoje kluczowe miejsce zajmuje nauka i transfer wiedzy, za który na obszarach wiejskich w znacznej mierze odpowiada doradztwo rolnicze. Priorytety wyznaczone w strategii "WPR w kierunku 2020 roku" jednoznacznie wskazują strategicznie ważną rolę jaka została przypisana systemowi doradztwa rolniczego (Farm Advisory System - FAS), którego obszar działania nierozerwalnie związany jest z transferem wiedzy i innowacji. Istniejący w Polsce stan organizacyjny nauki, doradztwa rolniczego i transferu wiedzy oraz uwarunkowania prawne i finansowe działalności naukowej i innowacyjnej, których efekty powinny wspierać rozwój gospodarczy jak dotychczas nie spełniają oczekiwań. Przedstawione wnioski wskazują kierunki koniecznych zmian systemowych, które umożliwią bardziej efektywny proces wdrażania rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym i usługach działających na obszarach wiejskich.(abstrakt oryginalny)

Accelerating growth and competitiveness of the European agriculture and an effective implementation of the "Europe 2020" strategy and its vision of stimulating sustainable development, based on knowledge and innovation is inextricably linked with the objectives of the "Common Strategic Framework". Science and transfer of knowledge play a key role in implementing these challenges, which in rural areas are largely the responsibility of agricultural advisory services. The priorities identified in the strategy "CAP towards 2020" clearly indicate strategically important role that has been assigned the Farm Advisory System (FAS), whose activities are intricately connected with the transfer of knowledge and innovation. In Poland, the status of science, advisory services and knowledge transfer and the legal and financial considerations of science and innovation activities, which should promote economic development have, as yet, not met expectations. Conclusions indicate directions of the necessary system changes that will allow a more efficient process for innovation implementation in the agro-food sector and services in rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chyłek E.K. (2012), "Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej" ss. 279 . Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Warsawa.
 2. Poczta W., Czubak W., Pawlak K. (2009), Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4.
 3. Pawlak K., Poczta W. (2010), Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności, Wieś i Rolnictwo nr 1.
 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi.
 5. eur-lex.europa.eu
 6. ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/.../index_ en.htm
 7. eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode...el... Inicjatywa Wspólnego Planowania - Joint Programming Initiatives (JPIs).
 8. Ustawa z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zmianami)
 9. Ustawa z 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.)
 10. www.proinno-europe.eu/.../european-innovation-... European Innovation Scoreboard, 2008.
 11. Złożony wskaźnik innowacyjności (SII) w: European Innovation Scoreboard 2008 - 2009, s. 5-7.
 12. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Bruksela, dnia 12.10.2011. KOM(2011) 627 wersja ostateczna.
 13. Wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej, Bruksela KOM (2011)628/3.
 14. European innovation Partnership (EIP) "Agricultural Productivity and Sustainability".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu