BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Przemiany segmentu konsumentów seniorów w Polsce
Transformations in the Segment of Senior Consumers in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 196-210, schemat, tabl., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Ludzie starsi, Zachowania konsumenta, Budżet gospodarstwa domowego, Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Starzenie się społeczeństw
Consumer, Elderly people, Consumer behaviour, Budgets of households, Household income, Household expenditures, Ageing of the population
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Obserwowane zmiany demograficzne związane głównie z silnie nasilającym się procesem starzenia się polskiego społeczeństwa wpływają na wzrost znaczenia segmentu konsumentów seniorów na rynku. Jak wskazują dane GUS, jeszcze w 2000 r. było 6 mln 300 tys. osób, które ukończyły 60 lat, a już w 2013 r. ponad 8 mln 200 tys. Prognozy demograficzne przewidują dalszy, postępujący proces starzenia się, który spowoduje, że już w 2016/2017 r. będzie 10 mln osób w wieku 60 lat i więcej. Wzrost liczby konsumentów seniorów, jak również ich wzrastające możliwości nabywcze (na co wskazują m.in. rosnące dochody) wpływają na zmianę postrzegania tej grupy konsumenckiej wśród oferentów na rynku. Celem artykułu jest próba zaprzeczenia istniejącym stereotypom, wyznaczającym seniorom peryferyjną pozycję ekonomiczną, poprzez zaakcentowanie ich siły rynkowej w postaci prezentacji zmian podstawowych mierników oceny atrakcyjności segmentów konsumenckich (liczby osób, wysokości dochodów, wysokości i struktury wydatków) w latach 2009-2013. (abstrakt oryginalny)

The observed demographic changes related mainly to the strongly growing process of ageing of the Polish society affect the growth of importance of the segment of senior consumers in the market. As the CSO's data show, yet in 2000, the number of people aged 60 and more amounted to 6 million 300 thousand, while in 2013 their number exceeded 8 million 200 thousand. The demographic forecasts anticipate a further ongoing process of ageing which will cause that the number of 10 million people aged 60 and more years will already be achieved in 2016/2017. The growth of the number of senior consumers as well as their increasing purchasing abilities (what is indicated, inter alia, by growing incomes) affect the change of perception of this group of consumers among offerers in the market. An aim of the article is an attempt to negate the existing stereotypes assigning seniors with a peripheral economic position, through emphasising their market power in the form of presentation of changes in the basic measures of assessment of attractiveness of consumer segments (number of individuals, income volume, expenditure volume and pattern) in 2009-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Budżety gospodarstw domowych 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, www.stat.gov.pl [dostęp: 20.10.2014].
 3. Bylok F. (2006), Zachowania konsumpcyjne ludzi starszych w Polsce na początku XXI wieku, (w:) J. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź.
 4. Kijek R., Szarota Z. (2013), Starość: między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 5. Kotlarska-Michalska A. (2000), Starość w aspekcie socjologicznym, Roczniki Socjologii Rodziny, XII, Poznań.
 6. Kowalczuk I. (2008), Oczekiwania ludzi starszych wobec oferty produktów żywnościowych, "Handel Wewnętrzny" nr 4-5, IBRKK, Warszawa.
 7. Kowgier A. (2010), Życie intymno-emocjonalne osób starszych, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 8. Kusińska A. (red.) (2002), Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku, IRWiK Warszawa, http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf [dostęp: 20.10.2014].
 9. Ludność stan i struktura na 31.12.2013, www.stat.gov.pl [dostęp: 20.10.2014].
 10. Łańska M., Babicz-Zielińska E., Przysławski J. (2013), Postawy osób starszych wobec zdrowia i żywności o charakterze prozdrowotnym, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 4.
 11. Nowicka A. (2008), Starość jako faza życia człowieka (w:) A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 12. Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, Proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwania dla polityki społecznej (2002), K. Frąckiewicz (red.), Akademia Ekonomiczna Katowice.
 13. Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.
 14. Prognoza ludności na lata 2014-2050, www.stat.gov.pl [dostęp: 20.10.2014].
 15. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2013/ [dostęp: 20.10.2014].
 16. Rocznik Demograficzny 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, www.stat.gov.pl [dostęp: 20.10.2014].
 17. Świtała M. (2005), Proces starzenia się a zachowania konsumenckie, "Handel Wewnętrzny", nr 3, IRWiK, Warszawa.
 18. Świtała M. (2011), Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu