BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Łaszkiewicz Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Funkcjonowanie systemu motywacyjnego firmy ubezpieczeniowej na przykładzie towarzystw ubezpieczeniowych Grupy PZU
The Functioning of a Motivational System in Insurance Companies Based on the Example of the PZU Group Insurance Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2013, t. 6, nr 1, s. 42-72, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe, System motywacyjny przedsiębiorstwa, Badania ankietowe, Wyniki badań
Insurance company, Company's motivational system, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
Na stronach 58-72 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Grupa PZU
PZU Group Insurance Companies
Abstrakt
Praca poświęcona jest problematyce motywacji przedstawionej od strony teoretycznej oraz praktycznej na przykładzie zdominowanej przez organizacje ubezpieczeniowe dużej grupy kapitałowej, jaką jest Grupa PZU. Przedstawiono charakterystykę grupy PZU i jej otoczenia oraz ogólną sytuację gospodarczą Polski. Zaprezentowano dotychczasowy i nowy system motywacyjny oraz dokonano ich oceny. Badania własne przeprowadzone na próbie 87 respondentów przy wykorzystaniu sondażu ankietowego dotyczą zadowolenia z pracy, atmosfery w pracy, warunków finansowych, zaangażowania pracowników w sprawy firmy, własnego rozwoju, cech i kryteriów nowego systemu motywacyjnego oraz innych czynników motywujących do pracy. We wnioskach wskazano kierunki poprawy systemu motywacyjnego w badanej grupie.(abstrakt oryginalny)

The article examines the issue of motivation presented in theory and in practice using the example of the PZU Group, the big capital group dominated by insurance organizations. The discussion presents the characteristics of PZU Group and its environment as well as Poland's economic situation. Moreover, both the new and the previous motivational system have been shown and assessed. The original research is based on the answers of 87 respondents who completed questionnaires considering job satisfaction, job atmosphere, financial conditions, employee's engagement in company issues, self-improvement, features and criteria of the new motivational system and other factors motivating employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair J.(2000), Anatomia biznesu - Motywacja. W jaki sposób wydobywać z innych to co najcenniejsze. Studio Emka, Warszawa;
 2. Allan J. (1998), Motywowanie. Vocatio, Warszawa;
 3. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków;
 4. Bartkowiak G. (1997), Psychologia zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań;
 5. Bieda J. (2006), Rozwój kariery i sukcesja. [w:] Bieniok H. (red.), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice;
 6. Bieniok H. (red.) (2004), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Placet, Warszawa;
 7. Bieniok H. (red.) (2006), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice;
 8. Borkowska S. (2004), Motywacja i motywowanie, [w:] Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
 9. Borkowska S. (2004), Motywowanie dziś i jutro: Główne problemy. [w:] Borkowska S. (red.), Motywować skutecznie, IPISS, Warszawa;
 10. Borkowska S. (2004), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków;
 11. Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa;
 12. Borkowska S. (2006), Wynagradzanie, [w:] Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
 13. Fabiańska K., Rokita J. (1996), Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa;
 14. Fidecki M. (2006), Motywowanie premią. Reguły i dobór właściwego programu. "Personel i Zarządzanie", nr 4;
 15. Gruszczyńska-Malec G. (2001), Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa. Modele, zasady, uwarunkowania. Prace Naukowe AE, Katowice;
 16. Jacukowicz Z. (2004), Kompleksowe zarządzanie pracą. ODDK, Gdańsk;
 17. Juchnowicz M. (red.) (2004), Standardy europejski e w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa;
 18. KNF, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2012, 09-10-2012;
 19. McKenna E., Beech N. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi. [tłum:] Olszewska K., Stanulewicz D. Gebethner i S-ka, Warszawa;
 20. Miś A. (2000), Ocenianie dla rozwoju, Humanizacja pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd. IPISS;
 21. Oleksyn T. (2001), Praca i płaca w zarządzaniu. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa;
 22. Penc J. (1996), Motywowanie w zarządzaniu. WPSB, Kraków;
 23. PZU, Raport roczny 2011, rok 2012;
 24. PZU, Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej PZU w 2011 roku, rok 2012;
 25. PZU, WOW Płacimy za wyniki, Materiały wewnętrzne Grupy PZU, rok 2012;
 26. PZU, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PZU SA, stan na dzień 1 stycznia 2011 r.;
 27. Quinn R., Faerman E., Thompson M.R., McGrath M.R. (2007), Profesjonalne zarządzanie. PWE, Warszawa;
 28. Sekuła Z. (1997), Motywacyjne kształtowanie płac. TNOiK, Bydgoszcz;
 29. Sekuła Z. (2003), Uwarunkowania i instrumenty polityki płac w firmie. Oficyna Politechniki Wrocławskiej, Wrocław;
 30. Sidor-Rządkowska M. (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków;
 31. Sikorski Cz. (2004), Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikami a organizacją. Difin, Warszawa;
 32. Steinmann H., Schreyogg G. (2001), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław;
 33. Strużycki M. (red.) (2004), Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Wyd. II, Difin sp. z o.o., Warszawa;
 34. Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy Nauki o Przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa;
 35. Wratny J. (2005), Minimalne wynagrodzenie za pracę, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6;
 36. Zawadzak T. (2002), Kierowanie organizacją - Zarys problematyki. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu