BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jodkowska Lilianna (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin)
Tytuł
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju na przykładzie Niemiec - stan realizacji na tle wybranych krajów i perspektywy
Indicators of Sustainable Development in Germany - Prospects and Status of Implementation Compared to the Selected Countries
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 46-56, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Porównania międzynarodowe, Analiza danych
Sustainable development, International comparisons, Data analysis
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie osiągnięcia wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju w Niemczech, wskazanie obszarów, w których nie udało się dotychczas osiągnąć zamierzonego celu, a także wykazanie trendów na najbliższe lata. Przeprowadzone badania polegały przede wszystkim na analizie danych oraz analizie porównawczej danych dla Niemiec na tle wybranych krajów UE, co umożliwiło ocenę stopnia realizacji celów i sformułowanie wniosków. Głównym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych analiz jest stwierdzenie, że mimo poprawy wskaźników w niektórych dziedzinach w krajach UE około połowa wskaźników wiodących wykazuje umiarkowanie niekorzystne tendencje. Abstrahując od trudnej sytuacji pokryzysowej należy dołożyć starań i osiągnąć wyznaczone cele w najbliższych latach. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present to what extent the selected indicators of sustainable development in Germany have been implemented, to indicate areas, in which the intended purpose has not been achieved so far, and to show trends for the coming years. The study conducted was mostly based on data analysis and comparative analysis of data concerning Germany against the selected EU countries, which made it possible to assess to what extent the goals have been achieved, and to formulate conclusions. The main conclusion drawn from the analyses is that, despite improvement of indicators in some areas in the EU countries, about half of the leading indicators show moderately negative trends. Notwithstanding the difficult post-crisis situation, efforts should be made to achieve the set goals in the coming years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Indikatorenbericht 2012, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012.
  2. Portal Komisji Europejskiej, Europa 2020 - cele oraz zestawienie celów dla poszczególnych krajów, http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
  3. Portal Komisji Europejskiej "Eurostat", http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin= 1&language=de&pcode=tsdec100
  4. Sustainable development in the European Union, 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy, 2011 edition, European Union, 2011.
  5. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011.
  6. Zrównoważony rozwój w UE. Raport monitorujący z 2009 r. w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju UE, portal "Eurostat", http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
  7. Zrównoważony rozwój w UE. Raport monitorujący z 2011 r. w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju UE, portal "Eurostat", http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/224-PL/PL/224-PL-PL.PDF
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu