BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Pespektywy rozwoju analizy strategicznej
Prospects of Strategic Analysis Development
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 22 (2), s. 197-203, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : Quo vadis?
Słowa kluczowe
Analiza strategiczna, Zarządzanie strategiczne, Planowanie strategiczne, Kryzys gospodarczy
Strategic analysis, Strategic management, Strategic planning, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój analizy strategicznej dotychczas był inspirowany rozwojem teorii zarządzania strategicznego, a także ważnymi dla światowej gospodarki zmianami w funkcjonowaniu gospodarki światowej i przedsiębiorstw. W ostatnich dekadach przełomami zmieniającymi popyt przedsiębiorstw na metody analizy i planowania strategicznego były powtarzające się kryzysy gospodarcze o zasięgu globalnym i presja na innowacje związana z wyczerpywaniem się tradycyjnych źródeł przewag konkurencyjnych. W artykule postawiono tezę, że rozwój analizy strategicznej nie będzie wynikał z rozwoju teorii zarządzania strategicznego, a głównie z potrzeby zmniejszenia ryzyka funkcjonowania przedsiębiorstw w niepewnym otoczeniu i działania w złożonych sieciach współdziałania z innymi podmiotami. Nowe pola analizy strategicznej, to analiza relacji między elementami sieci i analiza wpływu kryzysów gospodarczych na przedsiębiorstwo. (abstrakt oryginalny)

Strategic analysis development has been so far influenced by development of strategic management theory and important global changes in world economy and enterprise sector. In recent decades major breakthroughs, which influenced companies' demand on methods of strategic analysis and planning, were: recurring global economic crises and urge to innovate due to depleting traditional sources of competitive advantage. The article argues that, in future strategic analysis development will not be driven by strategic management theory development, but by the need of reducing risks of companies operating in uncertain environment and acting in complex networks of cooperation with other agents. New areas of strategic analysis will be: inter-network relations analysis and analysis of economic crises impacts on enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A fresh look at strategy under uncertainty: an interview with H. Courtney, "The McKinsey Quarterly", nr 1, 2009.
  2. Borowiecki R., Wysłocka E., Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2012.
  3. Dzikowska M., Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, "Gospodarka Narodowa" nr 4, 2012.
  4. Grant R. M., Współczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  5. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
  6. Polowczyk J., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
  7. Romanowska M., Problemy i dylematy analizy strategicznej, [w:] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, pod red. R. Krupskiego, WWSZiP, Wałbrzych 2008.
  8. Romanowska M., Przełomy w praktyce zarządzania - przesłanki i przyczyny, "Przegląd Organizacji" nr 3, 2011.
  9. Trout J., Rivkin S., Repozycjonowanie. Marketing w erze konkurencji, zmian i kryzysu, PWE, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu