BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombiak Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością - wyzwaniem dla współczesnych menedżerów
Diversity Management Challenge for Modern Managers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 109-122, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Starzenie się społeczeństw, Zarządzanie wiekiem, Kapitał ludzki, Zarządzanie różnorodnością
Human Resources Management (HRM), Ageing of the population, Age management, Human capital, Diversity management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachodzące na rynku pracy przeobrażenia, związane z jednej strony z przekształceniami struktury demograficznej współczesnych społeczeństw, z drugiej zaś z procesami globalizacyjnymi i szybko postępującą restrukturyzacją gospodarek, wymuszają zmianę perspektywy i podejścia do zarządzania ludźmi w organizacji. Problem starzenia się społeczeństw i rosnącego z roku na rok udziału ludności w wieku poprodukcyjnym w całości populacji jest dziś powszechny zarówno w Europie, jak i Polsce. W perspektywie najbliższych lat pracodawcy będą musieli zmierzyć się ze zmniejszeniem liczby kandydatów do pracy. Szansę na uniknięcie przyszłych problemów kadrowych stwarza otwarcie organizacji na różnorodność i wdrożenie koncepcji zarządzania nią. Celem artykułu jest przybliżenie istoty tej koncepcji stanowiącej narzędzie łagodzenia problemów personalnych we współczesnych organizacjach.(abstrakt oryginalny)

In the labor market transformations associated with one side of the transformations in the demographic structure of modern societies, on the other hand with the processes of globalization and rapidly progressive restructuring of the economy, forcing a change of perspective and approach to managing people in organizations. The problem of an aging population and growing from year to year the share of working age population in the total population is now common in both Europe and Poland. In the coming years, employers will have to deal with a reduction in the number of candidates. Chance of avoiding future problems staffing provided by the opening of the diversity of the organization and implementation of the concept of management. The aim of the article is to present the essence of the concept which is the tool all eviating personal problems in contemporary organizations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A., Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą, Difin, Warszawa 2009.
 2. Coff R.W., Human Assets and Management Dilemmas: Coping with Hazards on the Road to Resource-Based Theory, "Academy of Management Review" 1997, No. 22.
 3. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 4. Demography Report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans, European Commission 2011.
 5. Drucker P.F., They're Not Employees, They're People, "Harvard Business Review", luty 2002.
 6. http://50plus.gov.pl.
 7. http://natemat.pl/6547,nadchodzi-generacja-y-mlodzi-zdolni-i-nielojalni-pracodawcy- w-strachu-bo-nie-sa-gotowi-na-ich-przyjecie.
 8. http://pokl.parp.gov.pl/files/74/150/226/10730.pdf.
 9. http://www.bankier.pl.
 10. http://www.egospodarka.pl/106920,Zarzadzanie-roznorodnoscia-nowewyzwanie- dla-HR,2,39,1.html.
 11. http://www.ideazmiany.pl/publikacje.
 12. http://www.mikrofirmabhp.pl/28343.html .
 13. http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z162.html.
 14. http://www.parp.gov.pl.
 15. Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 16. Kiełkowska M. (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Zeszyty Demograficzne nr 1/2013.
 17. Lisowska E. (red.), Gender Index: Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007.
 18. Łysik K., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2011/3.
 19. Morawski M., Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 20. Perechuda K, Morawski M., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 21. Skrzypek E. (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. tom I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 22. Szewko W., Pokolenie Y, Gazeta Finansowa, http://m.onet.pl/biznes/ prasa,k37ck.
 23. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2010.
 24. www.e-mentor.pl.
 25. www.stat.gov.pl.
 26. www.zysk50plus.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu