BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malak Martyna (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Pruska Żaneta (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Cyplik Piotr (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Zrównoważony rozwój w mikroprzedsiębiorstwach - działanie świadome czy nie?
Sustainable Development at Microenterprises - Conscious Operation or Not?
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 1, s. 241-249, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Odpady, Surowce wtórne
Enterprise sustainable development, Micro-enterprise, Wastes, Recyclable materials
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W obliczu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i towarzyszących temu problemów społecznych coraz mocniej podkreśla się istotę realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Powody, dla których przedsiębiorstwa decydują się na wdrażanie rozwiązań zgodnych z tą koncepcją są różne. Celem pracy jest jednak podjęcie rozważań, czy podejmowane działania w tym obszarze są zawsze świadome. Poprzez zaprezentowane przykłady działań mikroprzedsiębiorstw z branży meblowej i budowlanej autorzy wykazują, że ich właściciele często wiele decyzji podejmują intuicyjnie. Szukają oni bowiem sposobów na przetrwanie na rynku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i usprawnienie swojej działalności, nie zastanawiając się czy podejmowane przez nich kroki są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Jednak mimo braku uwzględnienia działań na rzecz ochrony przyrody i społeczeństwa w swojej misji przedsiębiorstwa, realizują cele ekologiczne i społeczne. (abstrakt oryginalny)

In the face of increasing environmental pollution and social problems, the essence of realisation of sustainable development is increasingly emphasised. The reasons why companies decide to implement solutions in accordance with this concept are different. The purpose of this article is, however, to consider whether the actions taken in this area are always conscious. Through the presented examples of the microenterprises' actions in the furniture and construction industry, authors show that their owners often take many decisions intuitively. They are looking for ways to survive in the market, gain a competitive advantage and improve their business, without considering whether the steps taken by them are consistent with sustainable development. However, despite they do not take the protection of nature and society into consideration in their mission, the companies fulfil environmental and social goals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 2. Bernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 3. Bieda B., Zarządzanie gospodarką odpadami na świecie, (w:) Kudełko J., Kulczycka J., Wirth H. (red.), Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie - surowce z odpadów, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2007.
 4. Gudowski J., Ignacy Sachs jako prekursor koncepcji zrównoważonego rozwoju, (w:) Kiełczewski D. (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 5. Hadryjańska B., Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, No. 1(7).
 6. Hałasa J.M., Rumianowska I., Funkcjonowanie firmy w ujęciu tradycyjnym i ekologicznym. Wybrane problemy, (w:) Piontek F. (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, Tom II, Wdrażanie, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 7. Karwacka G., Regulacyjna funkcja logistyki w równoważeniu rozwoju przedsiębiorstwa, Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, SGH, Warszawie, Warszawa 2005.
 8. Korzeń Z., Ekologistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
 9. Kulas I., Ekologizacja przemysłu w aspekcie rozwoju zrównoważonego, (w:) Piontek F. (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, Tom II, Wdrażanie, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 10. Lewandowski J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 11. Rutkowski K., Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 12. Sidorczuk-Pietraszko E., Rola koncepcji zrównoważonego rozwoju w doskonaleniu Systemów Zarządzania Środowiskowego, (w:) Matuszak-Flejszman A. (red.), Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego a zrównoważony rozwój, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2009.
 13. Stępień M., Ekologiczny aspekt rachunku kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym, Piontek F. (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony. Tom I. Teoria i kształcenie, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 14. Talbot S., Lefebvre E., Lefebvre L.A., Closed-loop supply chain activities and derived benefits in manufacturing SMEs, "Journal of Manufacturing Technology Management" 2007, Vol. 18, No. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu