BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podsiadło Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Pomoc regionalna jako przykład dopuszczalnej warunkowo pomocy publicznej w Unii Europejskiej
Regional Aid as an Example of Permitted Conditionally State Aid in the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 348, s. 297-308, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Rozwój regionalny, Polityka konkurencji, Polityka spójności, Państwa członkowskie
Public aid, Regional development, Competition policy, Cohesion policy, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowanych w przypadku pomocy horyzontalnej w zakresie rozwoju regionalnego. Badania źródłowe w tym kierunku zostały przeprowadzone w oparciu o Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz akty prawa wtórnego. Analiza pomocy regionalnej została przeprowadzona ze względu na realizację zaleceń Strategii Lizbońskiej oraz strategii Europa 2020 odnośnie do zdecydowanego zwiększania w ogólnej strukturze pomocy publicznej wsparcia kierowanego na cele horyzontalne. W artykule przyjęto tezę, że w związku z wypełnianiem postanowień traktatowych i zaleceń Strategii Lizbońskiej oraz strategii Europa 2020 w zakresie udzielania przez państwa członkowskie pomocy publicznej, regionalna pomoc państwa jest celem horyzontalnym, który ma obecnie największy udział w całkowitej pomocy publicznej dla przemysłu i usług w UE.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the conditions of admissibility of state aid in the European Union, with particular emphasis on horizontal aid for regional development. It is intended to verify the statement that - due to the fulfillment of the Lisbon Agenda and Europe 2020 strategy guidelines on state aid - the value of horizontal aid for regional development has been growing, while the principle of limited state aid has been maintained. As a result, state aid for regional development has currently the largest share of total aid for the industry and services in the European Union. This thesis has been proven.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Merola M., Regional Aid: Recent Trends and Some Historical Background - with special Focus on large Investment Projects, European State Aid Quarterly 2010, 3.
  2. Moussis N., Access to European Union, law, economics, policies, European Study Service, Rixensart 2002.
  3. Presidency Conclusions, Stockholm European Council, 23 and 24 March 2001, http://consilium.europa. eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.%20ann-r1.en1.html (15.04.2014).
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej, DzUrz UE L 302/29 z 1.11.2006.
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, DzUrz UE L 241 z 9.8.2008.
  6. Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), DzUrz UE L 154/1.
  7. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane - DzUrz UE, C 83 z 30.03.2010.
  8. Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, DzUrz UE C 54 z 4.3.2006.
  9. Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020, DzUrz UE C 209/1 z 23.7.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu