BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przesławska Gabriela (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Instytucjonalne aspekty w aktualnej debacie ekonomicznej
Institutional Aspects in Contemporary Economic Debate
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 348, s. 309-318, bibliogr. 31 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Debata publiczna, Teoria ekonomii, Polityka gospodarcza, Nowa ekonomia
Economic crisis, Public debate, Economic theory, Economic policy, New economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dyskusji na temat przyczyn kryzysu oraz spowodowanych nim postulowanych zmian w teorii ekonomii i polityce ekonomicznej obecne są opinie na temat konieczności szerszego uwzględniania w badaniach teoretycznych dorobku ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza ekonomii politycznej oraz nowej historii gospodarczej. Artykuł stanowi syntetyczną charakterystykę stanu badań teoretycznych we wspomnianym zakresie. Przeprowadzona analiza oraz wybrane przykłady empiryczne opisane w literaturze przedmiotu potwierdzają znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych, tj. kulturowych, historycznych i politycznych w objaśnianiu zjawisk i zachowań występujących w złożonej rzeczywistości gospodarczej. Powyższe tendencje są jednocześnie wyrazem uzupełniania i wzbogacania zarówno ekonomii głównego nurtu, jak i podstaw polityki gospodarczej, poszerzania przedmiotu ich badań oraz stosowanej metodologii.(abstrakt oryginalny)

In the discussion on causes of the current crisis and the recommended changes in economic theory and policy caused by it, the opinions are presented on the necessity to more widely recognize the body of work of institutional economics and, specifically, political economy as well as new economic history in theoretical research. The article constitutes a synthetic characterization of the state of theoretical research in the aforementioned area. A conducted analysis and chosen empirical examples described in literature of the subject confirm the significance of institutional, i.e. cultural, historical and political conditions in explaining the occurrences and behaviours taking place in the complex economic reality. The occurrences mentioned above are simultaneously an instance of supplementation and enrichment of both the mainstream economics and the foundations of economic policy, the widening of their research subject and the applied methodology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Robinson J.A., Ekonomia kontra polityka: niebezpieczne rady w kwestiach polityki ekonomicznej, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 11-12, tytuł oryginalny: Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advice, "Journal of Economic Perspectives" 2013, nr 20 (tłumaczenie: M. Sordyl).
 2. Alesina A., Perotti R., The Political Economy of Budget Deficits, "IMF Staff Papers", 1995, March.
 3. Belka M., Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej, [w:] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. Sesja plenarna: Fundamentalne problemy w teorii i praktyce gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013.
 4. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 5. Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista" 2008, nr 3.
 6. Davis J., The Turn in Economics: Neoclassical Dominance to Mainstream Pluralism?, "Journal of Institutional Economics", 2006, vol. 2 (1).
 7. Fiedor B., Uwagi o potrzebie równowagi metodologicznej w ekonomii, "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 1.
 8. Filipowicz L., Opawski K., Teoria wyboru publicznego: wybrane koncepcje badawcze, "Ekonomista" 1992, nr 3.
 9. Galbraith J.K., The Anatomy of Power, Hamish Hamilton, Ltd., London 1984.
 10. Godłów-Legiędź J., Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista" 2005, nr 2.
 11. Hausner J., Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej? [w:] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. Sesja plenarna: Fundamentalne problemy w teorii i praktyce gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013.
 12. Heilbroner R., Ponad ekonomią, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 13. Kochanowicz J., Marody M., Instytucje mają znaczenie, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2010, nr 3.
 14. Kostro K., Zagadnienia kulturowe w ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 3.
 15. Kleer J., Przyszłość sektora publicznego, [w:] Co ekonomiści myślą o przyszłości, red. J. Kleer, E. Mączyńska, A. Wierzbicki, PTE, Warszawa 2009.
 16. Krugman P., Rentierzy rządzą i niszczą świat, "Gazeta Wyborcza" 26-27 kwietnia 2014, s. 22-23.
 17. Landes D.S.C., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2007.
 18. Lissowska M., Instytucjonalne wymiary procesu transformacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 19. Mackiewicz M., Przyczyny deficytu finansów publicznych w świetle nowej ekonomii politycznej, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 3.
 20. Madej Z., Paradygmaty i główny nurt w ekonomii, "Ekonomista" 2011, nr 2.
 21. Matysiak A., Paradygmat ekonomii instytucjonalnej, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, red. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 22. North D.C., Wallis J.J., Weingast B.R., Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 23. Piketty T., Capital in the Twenty - First Century, Harvard University Press, April 2014.
 24. Przesławska G., Konstytucyjne ograniczenia działań politycznych w sferze finansów publicznych w koncepcji Jamesa M. Buchanana, "Polityka Gospodarcza" nr 13, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 25. Rodrik D., Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
 26. Snowdon B., Vane H.R., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
 27. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 1998.
 28. Wilkin J., Teoria wyboru publicznego - homo oeconomicus w sferze polityki, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 29. Wojtyna A., Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 11-12.
 30. Ząbkowicz A., Polityka gospodarcza a polityka i ekonomia, [w:] Polityka gospodarcza. Teoria i realia, red. J. Stacewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 31. Ząbkowicz A., Funkcjonowanie korporacji i analizy ekonomiczne, "Ekonomista" 2009, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu