BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babicz-Zielińska Ewa (Akademia Morska w Gdyni), Tańska Magdalena (Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Promocji Zdrowia w Słupsku)
Tytuł
Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kształtowaniu prozdrowotnych postaw słuchaczy
Role of the Third Age University in Shaping Students' Health-Promoting Attitudes
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 2 (CD), s. 211-219, tabl., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Edukacja, Czas wolny, Zdrowie, Badania ankietowe, Wyniki badań
Elderly people, Education, Leisure time, Health, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Starzenie się społeczeństw w Polsce i na świecie spowodowało pojawienie się wielu nowych problemów natury medycznej, społecznej i ekonomiczno-organizacyjnej. Odpowiednie działania profilaktyczne pozwalają opóźnić i zminimalizować negatywne skutki procesu starzenia, m. in. poprzez modyfikację czynników środowiskowych wpływających na jakość życia osób starszych. Wśród Polaków jedną z popularniejszych form aktywności podejmowanych po zakończeniu aktywności zawodowej (przejściu na emeryturę) jest uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem badań przeprowadzonych wśród 607 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku była ocena postaw ludzi starszych względem zdrowia i prozdrowotnej diety, a także identyfikacja form aktywności fizycznej wykazywanej przez seniorów w zależności od wybranych cech środowiskowych. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że słuchacze wykazywali prozdrowotne postawy i prowadzili aktywny tryb życia. Na prozdrowotne postawy w największym stopniu wpływały płeć, poziom wykształcenia i sytuacja materialna badanych. (abstrakt oryginalny)

The ageing of societies in Poland and across the world has caused an emergence of many new problems of the medical, social and economic and organisational nature. Relevant prophylactic measures allow slowing down and minimising negative effects of the process of ageing, inter alia, through modification of the environmental factors affecting the quality of life of elder people. Among Poles, one of the most popular forms of activities undertaken as being retired is participation in classes of the Third Age University. An aim of the surveys carried out among 607 students of the Third Age University was to assess elder people's attitudes towards the health and health-promoting diet issues as well as to identify the forms of physical activity demonstrated by seniors depending on the selected environmental features. The obtained results allowed stating that students were displaying health-promoting attitudes and were carrying out an active lifestyle. The health-promoting attitudes were mostly affected by sex, level of education and financial condition of respondents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drożdż M. (2009), Edukacyjna i rekreacyjno-kulturalna funkcja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, (w:) A. Bluzak (red), Kapitał intelektualny osób aktywnych zawodowo. Formy i metody zarządzania wiedzą poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz.
 2. Drygas W., Kwaśniewska M., Szcześniawska D., Kozakiewicz K., Głuszek J., Wiercińska E., Wyrzykowski B., Kurjata P. (2005), Ocena aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ, "Kardiologia Polska" (supl. 4).
 3. Gębska-Kuczerowska A. (2002), Ocena zależności między aktywnością fizyczną a stanem zdrowia ludzi w podeszłym wieku, "Przegląd Epidemiologiczny", nr 56.
 4. Halicki J., Halicka M. (2002), Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, (w:) B. Synak (red), Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Kostka T., Koziarska-Rościszewska M. (2009), Choroby wieku podeszłego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 7. Kozdroń E. (2003), Możliwości uczestnictwa ludzi starszych w zorganizowanych formach rekreacji ruchowej na terenie Warszawy, (w:) A. Dąbrowski (red), Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock.
 8. Kozdroń E. (2006), Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku miejskim. Propozycja programu i analiza efektów prozdrowotnych, "Studia i Monografie", Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa.
 9. Kozirok W., Baumgart A., Babicz-Zielińska E. (2012), Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności prozdrowotnej. "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", nr 3.
 10. Marczuk M. (2006), Podłoże, kształtowanie i narodziny Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, (w:) S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 11. Morgulec-Adamowicz N., Rutkowska I., Rekowski W., Kosmol A., Bednarczuk G. (2011), Zajęcia aktywności fizycznej w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce, "Gerontologia Polska", nr 19.
 12. Roininen K., Tuorila H. (1999), Health and taste attitudes in the prediction of use frequency and choice between less healthy and more healthy snacks, "Food Quality and Preference", No. 10.
 13. Sygit M. (2010), Zdrowie publiczne, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa.
 14. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy Gerontologii Społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu