BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milczarek Stanisław (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Praca i jej środowisko
Work and its Environment
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2011, nr 1 (2), s. 167-183, rys., tab.
Słowa kluczowe
Praca, Pracodawcy, Przedsiębiorca
Labour, Employers, Entrepreneur
Uwagi
summ.
Abstrakt
Praca jest jedną z form działalności człowieka. Wiedzę o niej uzyskujemy z badań różnych dyscyplin naukowych. Uwzględnienie interdyscyplinarnego charakteru pracy umożliwia ustalenie istoty pracy i zrozumienie człowieka jako aktywnego podmiotu przekształcającego środowisko materialne i społeczne w procesie pracy. W artykule położono akcent na wiodącą rolę menedżera/pracodawcy we współpracy wynikającej ze społecznego podziału pracy. Zaprezentowano poglądy różnych autorów, w tym autorskie definicje wartości i środowiska pracy.(abstrakt oryginalny)

Work is one of forms of human activities. Knowledge concerning it is continuously gathered by different areas of science. Consideration of its inter-disciplinary character allows us to establish essence of work and at the same time recognise human being as an active factor in transformation of material and social environment of work. The article stresses the leading role of manager/employer in cooperation derived from social aspect of division of labour. Views of different authors are being represented, including varying definitions of value and social environment of labour. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Koczniewska-Zagórska, T. Nowacki, Z. Wiatrowski (red.), Słownik pedagogiki pracy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łodź 1986, s. 252.
 2. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000, s. 57.
 3. J. Urbański, Człowiek jako podmiot pracy, w: Z zagadnień zarządzania zasobami pracy, red. W. Bańka, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Zeszyty Naukowe 2000, vol. 15, s. 58.
 4. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 55-64.
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 117
 6. Zintegrowany system zarządzania kompetencjami, w: M. Juchnowicz (red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2003, s. 162.
 7. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 263-265
 8. B. Baraniak, Metody badania pracy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s.16-17.
 9. M. Mazur, Wokół filozofii pracy, "Pedagogika pracy" 2005, nr 42, za: B. Baraniak, Metody badania pracy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 17.
 10. T. Newton, P. Findlay, Playing god? The performance of appraisal, "Human Resource Menagement Journal" 1996, nr 6(3), s. 42-56, za: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 264.
 11. J. Moskwa, Prorok i polityk, Warszawa 2003, s. 86
 12. W. Furmanek, Zarys humanistycznej teorii pracy, IBE, Warszawa 2006, s. 50, za: B. Bartkowiak, Metody badania pracy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 17.
 13. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 15.
 14. S.M. Kwiatkowski, Pedagogika pracy, w: B. Śliwerski (red. nauk.), Pedagogika, subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, tom 3, Gdańsk 2006, s. 244, 246.
 15. A. Bańka, Psychologia pracy, w: J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 3, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2002, tom 3, s. 283-288.
 16. S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 2006, s. 48.
 17. W. Furmanek, Zarys humanistyczny teorii pracy (z perspektyw pedagogiki pracy), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 54-55.
 18. H. Król, Transformacja pracy i funkcji personalnej, w; H. Król, A. Ludwiczyński (red. nauk.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 19.
 19. Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo WILGA dla Readers Digest, Warszawa 2001, tom 2, s. 405.
 20. J. Szczepański, O pojęciu środowiska, "Przegląd Socjologiczny" 1946, tom VIII, s. 192.
 21. T. Szczurkiewicz, Rasa, środowisko, rodzina. Szkice socjologiczne, Warszawa 1938, s. 207-208.
 22. R. Wroczyński, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1966, s. 52.
 23. H. Radlińska, Stosunek wychowawczy do środowiska społecznego, Nasza Księgarnia, Warszawa 1935, s. 55, przypisy 19, 20, 21, 22 za: E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, tom 1, s. 54.
 24. E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, t. 1, s. 55-56. Autorka korzysta z: B. Butrymowicz, Środowisko i jego komponenty, w: Z problematyki profilaktyki alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, red. E. Marynowicz-Hetka, tom 1, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1993, s. 19-25.
 25. S. Erlich, Norma, grupa, organizacja, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998, s. 44-52.
 26. J. Baran, Wychowawcza rola środowiska pracy, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989, s. 90.
 27. M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 60.
 28. E. Makowski, Podstawowe problemy kształtowania warunków pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, w: K. Makowski (red.), Kształtowanie warunków pracy a efektywność organizacji, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005, s. 7.
 29. J. Górska, Zaangażowanie pracowników a psychospołeczne warunki pracy, w: K. Makowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary. Część I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 95-114.
 30. S. Czajka, Stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy. Analiza socjologiczna, PWN, Warszawa 1986, s. 70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu