BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glińska Ewa (Politechnika Białostocka), Muszyńska Ewelina (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Marketingowy audyt produktu miasta - wybrane aspekty
Marketing Audit of the City Product - Selected Aspects
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 341-352, bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Marketing, Miasto, Marketing produktu, Produkt, Audyt, Planowanie marketingowe
Marketing, City, Product marketing, Product, Audit, Marketing planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest opracowanie propozycji narzędzia służącego do audytu produktu terytorialnego małych i średniej wielkości miast w zakresie poszukiwania ich unikatowych walorów (zasobów). Zaprezentowana w opracowaniu lista elementów składowych produktu miasta stanowi efekt badań własnych obejmujących analizę dokumentów planistycznych, jak też materiałów promocyjnych wybranych miast podlaskich pod kątem identyfikacji ich specyficznych dystynkcji, eksponowanych w tego typu opracowaniach. Do kategoryzacji cech produktu miasta, wyłonionych w wyniku analizy, wykorzystano koncepcję pięciu strategii rozwoju produktu miasta opracowanych przez Kotlera, obejmujących takie obszary lokalnej oferty jak: design miasta, u sługi publiczne, infrastruktura, a trakcje, a także potencjał ludzki. W wyniku realizacji badań własnych podjęto próbę weryfikacji podejścia Kotlera i dostosowania go do specyfiki małych i średnich miast. (fragment tekstu)

Strategic planning plays a key role in the management of local government units. Many cities and towns are in the early stages of the professional process of building their brand. The key issue in this area is a strategic audit of the local offer (the product of the city) for identifying the distinguishing characteristics of the territory, representing about its competitiveness in relation to other places. The aim of this paper is establishing a framework (tool) for audit of local product towards finding its competitive advantages. Presented in this article list of components of the city product is the result of own research including analysis of planning documents, as well as promotional materials of 9 cities in terms of identifying their specific refinement, exposed in this type of studies. The categorization of the product characteristics of the city, following a competitive analysis, uses the idea of the five major product development strategy developed by Ph. Kotler. As a result of own research, Kolter approach was verified and adapt to the specific situation of small and medium-sized cities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anholt S. (2006), Anholt City Brand Index - "How the World Views Its Cities", Bellevue: Global Market Insight, 2nd ed.
 2. Balakrishnan M.S. (2009), Strategic branding of destinations: a framework, "European Journal of Marketing" Vol. 43, No. 5/6, ss. 611-629.
 3. Bryson J.M. (2011), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. San Francisco: Jossey-Bass, 4 ed., s. 1, 8.
 4. Czornik M. (2000), Promocja miasta, Katowice: Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, ss. 19-21.
 5. Duczkowska-Piasecka M. (2013), Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Warszawa: Difin, ss. 171-172.
 6. Florek M. (2007), Podstawy marketing terytorialnego, Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu, s. 30, 35.
 7. Rodríguez Perera F.P., Peiró M. (2012), Strategic Planning in Healthcare Organizations, "Revista Española de Cardiología", 65(8), ss. 749-754.
 8. Hankinson G. (2004), The brand images of a tourism destination: a study of the saliency of organic images, "Journal of Product & Brand Management", Vol. 13, No. 1, ss. 6-14.
 9. Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa 2011, s. 21.
 10. Gierszewska G., Romanowska M. (2014), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 21.
 11. Glińska E., Kobylińska U. (red.) (2014), Identyfikacja cech wyróżniających tożsamość miasta w procesie zarządzania jego marką. Perspektywa lokalnych interesariuszy, Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 12. Govers R., Go F. (2009), Place Branding. Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Experienced, New York: Polgrave Macmillan, ss. 49-40.
 13. Kotler Ph., Asplund C., Rein I., Haider D.H. (1999), Marketing Places Europe: How to Attract Investments, Industries, Residents and Visitors to Cities, Communities, Regions and Nations in Europe, London: Financial Times Prentice Hall, ss. 106-107, 125-126.
 14. Markowski T. (2006), Marketing miasta [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania kraju, s. 95.
 15. Metaxas T. (2009), Place Marketing, Strategic Planning and Competitiveness: The Case of Malta, "European Planning Studies", Vol. 17, No. 9, ss. 1357-1378.
 16. Metaxas T. (2010), Planning, managing and implementing place/city marketing effectively: review and discussion of the last 25 year, http://mpra.ub.uni-muenchen. de/41024/ (01.10.2013).
 17. Szromnik A. (2005), Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym [w:] H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny - możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ss. 197-208.
 18. Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Kraków: Wolters Kluwer Polska, s. 116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu