BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka
Creation of the Enterprise Value under Uncertainty and Risk
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 2, s. 5-23, rys., tabl., bibliogr. 15 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Niepewność, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Studium przypadku
Enterprise value, Uncertainty, Risk, Risk management, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
ALFA Sp. z o.o.
Abstrakt
Zarządzanie wartością to filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, w myśl której działalność firmy i procesy zarządcze są skupione na maksymalizowaniu jego wartości z punktu widzenia interesów właścicieli i zaangażowanych przez nich kapitałów. Poprzez maksymalizację wartości przedsiębiorstwa wzrasta bogactwo jego właścicieli. Aby taka sytuacja mogła zaistnieć, ważne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem w firmie. Ryzyko jest potencjalnym, niepożądanym zdarzeniem, które może spowodować, że cele projektu inwestycyjnego nie zostaną osiągnięte. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie ma więc ogromny wpływ na jego wartość. Im większe ryzyko, tym większy koszt kapitału, a tym samym mniejsza wartość przedsiębiorstwa. Efektywne zarządzanie ryzykiem w firmie pozwala skutecznie zarządzać wartością firmy, co w długim okresie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb wszystkich interesariuszy firmy. (abstrakt oryginalny)

Value management is a philosophy of management, according to which the company's operations and management processes are focused on maximizing the value from the point of view of the interests involved owners and their capitals. By maximizing the value of the company increases the wealth of its owners. To such a situation could arise it is important to risk management company. The risk is a potential adverse event that may cause the investment project objectives will not be achieved. Suitable for management enterprise risk is therefore a huge impact on his value. The greater the risk, the higher the cost of capital, and thereby lower the value of the company. Effective risk management in the company can effectively manage the value of the company, which in the long run contribute to meet the needs of all stakeholders of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brycz B. (2005), Planowanie strategiczne a wartość dla właścicieli, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 406, Wydawnictwo Kreos, Szczecin.
 2. Ciszek K. (2010), Zarządzanie ryzykiem na rynku węgla w Polsce - wybrane problemy, Nauka i Gospodarka, Kraków.
 3. Dobiegała-Korona B., Herman A. (2006), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 4. Kaszuba-Perz A., Perz P. (2010), Rola zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w obliczu wzrostu zewnętrznych czynników ryzyka, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", Vol. 6, No. 2.
 5. Kukla M. (2014), Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży leśnej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, http://ssrn.com/abstracU2247723, dostęp dnia 15.06.2014.
 6. Mises L. (2007), Ludzkie działanie, Fundacja Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 7. Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 8. Okrzejska K. (2014), Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży papierniczej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, http://ssrn.com/abstract=2250743, dostęp dnia 15.06.2014.
 9. Olkiewicz A.M. (2005), Ograniczanie niepewności i ryzyka w działalności handlowej firmy, Poltext, Warszawa.
 10. Olkiewicz A.M., (2012), Ryzyko i jego wpływ na decyzje przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 737.
 11. Pasionek R. (2014), Istota zarządzania przez wartość, Sztuka Zarządzania nr 49, Polish Open University, Warszawa.
 12. Siudak M. (2001), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, OWPW, Warszawa.
 13. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Szymański P. (2014), Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, http://zbc.uz.zgora.pl, dostęp dnia 15.06.2014.
 15. Waśniewski P. (2011), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalnością, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu