BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosińska-Wit Małgorzata (Politechnika Lubelska), Gałązka Karolina (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego
Barriers to the Development of Enetrprise of Smes Sector on the Example of the Lublin Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 348, s. 349-360, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe, Oczekiwania klientów
Entrepreneurship, Small business, Development barriers, Customer expectations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Przedsiębiorstwa sektora MSP pozwalają budować trwałe podstawy wzrostu gospodarczego regionu, w którym funkcjonują. Tworzą najwięcej miejsc pracy, są elastyczne, łatwiej dostosowują się do oczekiwań klientów, a także do zmieniających się warunków gospodarowania. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wskazanie barier i ograniczeń ich rozwoju. Ocena rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MSP została sporządzona na podstawie informacji statystycznej zawartej w raportach i analizach Głównego Urzędu Statystycznego oraz badań ankietowych przeprowadzonych w 2013 r. w 242 podmiotach województwa lubelskiego. Zbadano subiektywne opinie właścicieli przedsiębiorstw na temat warunków funkcjonowania i ograniczeń rozwoju podmiotów w okresie 2010-2013.(abstrakt oryginalny)

Enterprises of SMEs allow to build lasting foundations for the economic growth. They create the most jobs, are flexible, easily adaptable to customer expectations, as well as to changing economic conditions. The subject of this article is to provide conditions for the development of small and medium-sized businesses, and an indication of barriers and constraints to their development. The review of the development of entrepreneurship in the SME sector has been prepared based on surveys conducted in 242 entities in the Lublin Voivodeship in 2013. The subjective opinions of business owners on the operating conditions and constraints to development entities in the period 2010-2013 have been examined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacławski K., Koczerga M., Zbierowski P., 2005, Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004 Raport GEM Polska, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań.
 2. BDL - Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/ (8.04.2014).
 3. Bronisz U., Kuć-Czajkowska K., 2013, Działalność Jednostek Samorządu Terytorialnego województwie lubelskim w latach 2004-2011. Analizy statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
 4. Drucker P.F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 5. Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl pdf (8.04.2014).
 6. Griffin R.W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kapusta F., 2006, Przedsiębiorczość - teoria i praktyka, Wydawnictwo PASSAT, Poznań - Wrocław.
 8. Krajewski K., Śliwa J., 2004, Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 9. Kwiatkowski S., 2001, Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 10. Machaczka J.,1999, Cykl życia organizacji (model Quinna - Camerona), [w:] Prace z zakresu przedsiębiorczości, RED.? Zeszyty Naukowe nr 529, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 11. Markowski K., Zaleski Z., 2005, Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju innowacji małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego, Wyd. KUL, Lublin.
 12. MSP pod lupą. Raport, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, http://www.efl.pl/finansowanie/ EFL_Raport_MSP_pod_lup.pdf. (8.04.2014).
 13. Paździor A., 2011, Przedsiębiorczość - jak pozyskać kapitał, Politechnika Lubelska, Lublin.
 14. Piasecki B. (red.), 2001, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo PWN, Warszawa - Łódź.
 15. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, 2012. PARP, Warszawa.
 16. Raport z wyników ankiety przeprowadzonej podczas II Forum Przedsiębiorców Grant Thornton, Grudzień 2013.
 17. Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 18. Stachowiak M., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w okresie przedakcesyjnym, [w:] Polskie przedsiębiorstwo na drodze do integracji z Unią Europejską, Euro Info Center, www. lczfr.lublin.pl/eic_bariery_rozwoju.html.
 19. Starczewska-Krzysztoszek M., 2007, Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2007, PKPP Lewiatan, Warszawa.
 20. Strużycki M., 2002, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa.
 21. Wawrzyniak B., Przedsiębiorczość - legitymacja do przyszłości, "Przegląd Organizacji" 1998, nr. 7.
 22. Wojtowicz D., Kupiec T., 2012, Ocena wykorzystania środków UE w rozwoju regionu 2004-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu