BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kot Magdalena
Tytuł
Wybrane aspekty odpowiedzialności za wykroczenia a normy moralne w świetle danych empirycznych
Select aspects of criminal liability in reference to moral standards according to empirical data
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2012, nr 13, s. 147-162, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Kodeks karny, Regulacje prawne, Zachowania społeczne, Teoria zachowań ludzkich, Moralność, Opinia publiczna
Criminal Code, Legal regulations, Social behaviour, Theory of human behavior, Morality, Public opinion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu próbę przeanalizowania wpływu na ludzkie zachowanie ograniczeń wynikających z regulacji prawnych zawartych w kodeksie wykroczeń. W jakim stopniu zachowania ludzi wynikają z przestrzegania norm moralnych i społecznych, w którym zaś momencie do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa niezbędne staje się wprowadzenie dodatkowego systemu normatywnego, jakim jest prawo stanowione przez organy państwowe? Rozważania na powyższy temat autor opiera na wynikach badań Centrum Badania Opinii Społecznej dotyczących moralności Polaków oraz na statystykach Straży Miejskiej w Starachowicach. (abstrakt oryginalny)

This paper is an attempt to analise the influence that the limitations imposed by the legal provisions included in the Petty Offences Code exert on human behaviour. To what extent actions of people are determined by observance of moral and social rules, where is the point in which proper functioning of society becomes impossible without enforcing an additional normative system, that is the statutory law? Considering the issue, the author relies on the results of the surveys of the Centre for Public Opinion Research in Poland concerning morality and on the statistics of the Municipal Police (City Guard) in Starachowice. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2002.
 2. Bojarski M., Nowelizacja kodeksu wykroczeń, [w:] "Monitor Prawniczy. Dwutygodnik Prawa Polskiego", nr 11/1998. Źródło: http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid =20&id=1399.
 3. Goodman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 1997.
 4. Ostrowska K., Psychologia i moralność, [w:] "Wychowawca - miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich" nr 05/2005. Źródło: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2005/05-2005/06.htm.
 5. Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo ZNAK, Warszawa 2010.
 6. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz.U. 2010, nr 46 poz. 275 z późniejszymi zmianami).
 7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2007, nr 70, poz. 473).
 8. Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2005, nr 236, poz. 2008).
 9. Boguszewski R., Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian, komunikat z badań, znak: BS/40/2009, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, marzec 2009 r. Źródło: http://www.cbos.pl.
 10. Smak-Wójcicka M., Moralność publiczna i stosunek do zachowań nagannych społecznie, komunikat z badań, znak: BS/71/2009, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, maj 2009 r. Źródło: http://www.cbos.pl.
 11. Strzeszewski M., Oczekiwania wobec prawa, komunikat z badań, znak: BS/126/126/98, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, wrzesień 1998 r. Źródło: http://www.cbos.pl.
 12. Uniszewski Z., Straż Miejska - zbiór przepisów z komentarzem, Wydawnictwo AKAPIT-DTP, Warszawa, 1992.
 13. Słownik języka polskiego, http://www.sjp.pl.
 14. Słownik języka polskiego, http://www.slowniki.gazeta.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu