BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Bezrobocie a zjawisko wykluczenia społecznego
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2002/2005, nr 1-4, s. 31-51, rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Wykluczenie społeczne, Struktura społeczna
Unemployment, Social exclusion, Social structure
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Wykluczenie społeczne staje się jedną z najgroźniejszych kwestii społecznych w Polsce. Bezrobocie w miarę wydłużania się czasu jego trwania zaczyna lokować osoby nim dotknięte poza istniejącą strukturą społeczno-zawodową, powodując utratę uczestnictwa, jeśli nie we wszystkich ważnych wymiarach życia społecznego, to przynajmniej w niektórych, co w efekcie prowadzi do społecznej izolacji i wykluczenia. Celem tego opracowania jest przedstawienie mechanizmów przyczyniających się do społecznego wykluczenia osób bezrobotnych w Polsce. Należą do nich zjawiska autoizolacji i izolacji społecznej bezrobotnych, które są pierwszym widocznym symptomem szerszego wyłączenia tych osób z uczestnictwa w życiu społecznym. Ponadto celem tego opracowania jest pokazanie, w jakim zakresie następuje w Polsce wyłączenie bezrobotnych z rozmaitych sfer instytucjonalnych.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Sztumski J., Czy kolejna cywilizacja będzie cywilizacją bezrobocia?, "Myśl Socjaldemokratyczna", nr 4/1997
 2. Pacholski M., Słaboń M., Słownik pojęć socjologicznych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997.
 3. Duffy K., Project human dignity and social exclusion, HDSE (96) 3., Council of Europe, Strasbourg 1996.
 4. Dziewięcka-Bokun L., Ubóstwo I ekskluzja społeczna, w: Wybrane problem polityki społecznej, Wrocław 1998.
 5. Silver H., Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigma, "International Labour Review" Vol. 133, No. 6-8/1987.
 6. Leksykon polityki społecznej, IP UW, Warszawa 2002.
 7. Jahoda M., Lazersfeld P., Psychologiczne konsekwencje bezrobocia, "Kultura i Społeczeństwo" nr 2/1993.
 8. Znaniecki F., Socjologia bezrobotnych, "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/1992.
 9. Morris L., Irwin S., Unemployment and Informal Support, Defendency, Exclusion Or Participation?, "Work, Employment and Society" No. 2/1992.
 10. Fineman S., Back to Employment, Wounds and Wiskoms, w: Unemployed People: Social and Psychological Perspectives, red. D. Fryer, P. Ullach, Milton Keynes, Open University Press 1987.
 11. Hargreaves D., Unemployment, Leisure and Education, "Oxford Review of Education" No 7(3)/1981.
 12. Kelvin P., Jarrett J.E., Unemployment. Its Social Psychological Effects, Cambridge University Press 1985.
 13. Dobrowolska H., Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka, Wrocław 1974.
 14. Reszke I., Wobec bezrobocia: opinie i stereotypy, Scholar, Warszawa 1995.
 15. Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992-1997. Zadania dla polityki społecznej, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 1998.
 16. Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2001.
 17. Wilson J.W., The Truly Disadvantages: The Inner City, The Underclass and Public Policy, Chicago 1987.
 18. Matza D., Poverty and Disrepute, w: Contemporary Social Problems, red. R.K. Merton, R.N. Nisbet, New York 1966.
 19. Kraczka R., Badania nad ubóstwem. Przegląd głównych nurtów i teorii, w: W kręgu ubóstwa. Próba analizy psychospołecznych aspektów zjawiska, red. K. Wódz, Wyd. Śląsk, Katowice 1993.
 20. Kalbarczyk A., Psychologiczne konsekwencje utraty pracy i bezrobocia, Warszawa 1998.
 21. Makselon-Kowalska B., Stereotypy związane z bezrobociem a poczucie własnej tożsamości u osób bezrobotnych, w: Bezrobocie: między bezradnością a nadzieją, red. Z. Ratajczak, Katowice 2001.
 22. Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1994.
 23. Kofta M., Wprowadzenie do psychologii stereotypów i uprzedzeń, w: Podstawy życia społecznego w Polsce, red. M. Marody, ISS UW, Warszawa 1996.
 24. Gaffkin F., Morrisey M., The New Unemployed. Joblessnes and Poverty in the Market Economy, Zed Books, London-New Jersey 1992.
 25. Szylko-Skoczny M., Pomoc społeczna wobec zjawiska bezrobocia, Fundacja F. Eberta, Warszawa 1993.
 26. Dybalski W., Bezrobocie - postrzeganie problemu przez środki masowego komunikowania się, w: E. Frątczak, op.cit.
 27. Kłosiński M., Semantyczna analiza pojęć "bezrobocie" i "bezrobotny" (bezrobotni) w wypowiedziach prasowych, "Kultura i Społeczeństwo" nr 3/1994.
 28. Wejland A.P., Skale dwubiegunowe. Komentarz do badań nad stereotypami grup, w: Analizy i próby technik badawczych w socjologii, red. Z. Gostkowski, t. VIII, Ossolineum, Wrocław 1990.
 29. Jastrzębska-Smolaga H., Praca - pewność czy jej brak, PWE, Warszawa 1994.
 30. Strzelecki E., Przedmiot polityki społecznej, w: Polityka społeczna. Materiały do studiowania, SGPiS, Warszawa 1970.
 31. Golinowska S., Polityka społeczna okresu transformacji. Koncepcje, środki, instytucje, w: Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, Warszawa 2000.
 32. Graniewska D., Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej, IPiSS, Warszawa 1999.
 33. Błędowski P., Błaszczyk B., Realizacja polityki społecznej w gminie Długosiodło. Raport z badań statutowych, masz. pow., SGH, Warszawa 2001.
 34. Carre O., Daumerie N., Włączenie społeczne poprzez pracę w praktyce społecznej, w: Bezrobocie i praca socjalna w Polsce i Francji, red. E. Marynowicz-Hetka, O. Carre, BPS Śląsk, Katowice 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu