BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lasecki Piotr (Bank Gospodarstwa Krajowego), Skuza Sebastian (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Duże zaangażowania banków krajowych ("large exposures") w certyfikaty inwestycyjne. Stan obecny i autorskie propozycje zmian
The Large Exposures of the Domestic Banks in Investment Certificates. Current Status and Authors' Suggestions for Change
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 2, s. 175-186, bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Certyfikat inwestycyjny, Banki, Fundusze zamknięte, Fundusze inwestycyjne
Investment certificate, Banks, Closed investment funds, Investment funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest przeanalizowanie możliwości inwestowania (jako duże zaangażowania) przez banki w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte. W niniejszym artykule autorzy podejmują próbę udowodnienia tezy, że pomimo braku wyraźnego wskazania takiej możliwości inwestycyjnej w przepisach rangi ustawowej, banki mają możliwość angażowania się w ten rodzaj inwestycji. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe nie reguluje wprost możliwości nabywania certyfikatów inwestycyjnych. W związku z powyższym autorzy postanawiają zwrócić uwagę na dwa zagadnienia: problematyka zaangażowania banku w certyfikaty inwestycyjne; fundusz inwestycyjny jako instytucja finansowa. W podsumowaniu zaproponowano nowelizację ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this publication is to analyse investment opportunities (as a large exposure) by banks in investment certificates issued by investment funds. In this article the Authors undertake to try to prove that despite the absence of a clear paragraphs in the Polish Acts banks have the opportunity to engage in this type of investment. Article 6 section 1 paragraph 1 of this Act in fine does not regulate directly the possibility of acquisition of investment certificates. In the light of the above, the Authors agree to draw attention to two issues: the issue of involvement of the bank in the investment certificates; investment fund as a financial institution. In conclusion the Authors propose the amendment to the Act of 29 August 1997 on the Banking Law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010.
 3. Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku i spółki zarządzania aktywami, nie obejmuje jednak ubezpieczeniowych spółek holdingowych i ubezpieczeniowych spółek holdingowych prowadzących działalność mieszaną.
 4. Opinia Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego z 29 lutego 2000 roku, nr NB/BPN/I/96/00.
 5. Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 marca 2014 roku, nr KNF DRB/DRB-I/7111/3/5/2014.
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
 7. Skopowski M. (2007), Pozostałe monetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych, w: Przybylska-Kapuścińska W., Rynek papierów wartościowych strefy euro, Wolters Kluwers Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 8. Szuster S., Wejman F. (2005), w: Zoll F., Prawo bankowe, Zakamycze Kantor Wydawniczy, Kraków.
 9. Uchwała KNF z dnia 20 grudnia 2011 roku nr 325/2011 w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych.
 10. Uchwała KNF nr 76/2010 z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.
 11. Uchwała KNF nr 208/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań.
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, Dz. U. z 2012 roku, poz. 1376 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. z 2014 roku, poz. 157.
 14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu