BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radwan Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Fundusze ekologiczne w finansowaniu przedsięwzięć wspierających zrównoważony rozwój w Polsce i regionie Małopolski
Ecological Fund in Financing Projects Supporting Sustainable Development in Poland and the Małopolska Region
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2, s. 124-134, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony, Finansowanie ochrony środowiska, Fundusze ekologiczne
Environmental protection, Sustainable development, Environmental protection financing, Ecological funds
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W systemie finansowania ochrony środowiska kluczowe znaczenie mają fundusze ekologiczne, które po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej stały się aktywnymi instytucjami kreującymi procesy inwestycyjne w ważnych dziedzinach środowiska. Mocną stroną funduszy - narodowego i wojewódzkich - jest ich zasobność finansowa pozwalająca na realizację poważnych przedsięwzięć oraz absorpcję środków unijnych. Fundusze sprzyjają realizacji zadań cechujących się wysokimi parametrami technicznymi i technologicznymi, przyczyniając się do poprawy efektywności w wykorzystaniu energii i zasobów środowiska. Ze strony funduszy (lata 2005-2010) zaznaczają się rosnące wydatki na realizację dużych przedsięwzięć inwestycyjnych - głównie w ochronie wód i gospodarce wodnej, ochronie powietrza i klimatu oraz ochronie ziemi i gospodarce odpadami. Fundusze wojewódzkie, mające charakter regionalny, wydatnie przyczyniają się do ożywienia rynku finansowego w zakresie ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich. Zakres realizowanych działań proekologicznych przez te instytucje jest bardzo szeroki. (abstrakt oryginalny)

Ecological funds play a crucial role in the system of financing protection of the natural environment, and after Poland's accession to the European Union became active institutions creating investment processes in the key areas of the environment. The strength of the National and Voivodeship Funds is their financial abundance allowing for the realisation of important projects and absorption of the EU money. The funds favour the realisation of tasks characterised by high technical and technological parameters, contributing to the greatly improved use of energy and environmental resources. On the part of the Funds (2005-2010), growing expenses on the realisation of investment outlays have been visible mainly in the area of protection of waters and water management, protection of air and climate and protection of earth and waste management. Voivodeship funds of a regional character greatly contribute to recovery of the financial market considering environmental protection and development of the rural infrastructure. The range of pro-ecological tasks realised by those institutions is very wide. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Efektywność wykorzystania energii w latach 1999-2009, GUS, Warszawa 2011.
  2. Łuszczyk M., Kontrowersje wokół funkcjonowania celowych funduszy ochrony środowiska w Polsce, "Ekonomia i Środowisko" 2006, nr 1(29).
  3. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (ceny bieżące) za lata 2000, 2005, 2009 i 2010, US, Kraków 2011.
  4. Ochrona Środowiska 2006, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2006.
  5. Ochrona Środowiska 2011, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
  6. Radwan A., Fundusze ekologiczne w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce i regionie, (w:) Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, EkoPress, Białystok-Wrocław 2007.
  7. Radwan A., Znaczenie funduszy ekologicznych w finansowaniu ochrony środowiska Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Krakowie, (w:) Famielec J. (red.), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
  8. Raport z oceny programu ekokonwersji realizowanego przez Fundacje EkoFundusz, Instytut na rzecz Ekorozwoju, http://www.ekofundusz.org.pl/pl/raporty.polpdf
  9. Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie za lata 2007-2010, WFOŚiGW, Kraków, http://www.wfos.krakow.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu