BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora-Fernandez Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena systemu zagospodarowania przestrzennego w zrównoważonym rozwoju miasta
Evaluating Land Use Management System in Sustainable Development of the City
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2, s. 135-141, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Miasto, Rozwój miasta, Urbanizacja
Sustainable development, City, City development, Urbanisation
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Obszary zurbanizowane zajmują ogromną część przestrzeni, ingerując na dużą skalę w środowisko naturalne. Zrozumiałe jest zatem, iż ich wpływ na kształtowanie sposobu wykorzystania tej przestrzeni jest niebagatelny. Ponadto ciągła presja popytu na nowe tereny podmiejskie powoduje, że miasto rozrasta się do ogromnych rozmiarów, co w długim okresie skutkuje wzrostem kosztów społecznych związanych z użytkowaniem przestrzeni. Główną przesłankę niniejszego artykułu stanowi potrzeba zidentyfikowania mierników zarządzania przestrzenią miejską, prowadzących do jak najbardziej efektywnego wykorzystania terenów oraz ograniczenia zjawiska urban sprawl. Przestrzeń należy traktować jako dobro publiczne, w związku z tym liberalizacja i pełna demokratyzacja w tej dziedzinie nie jest wskazana. Muszą pojawić się regulacje ograniczające w jakimś stopniu wolność planistyczną. Łagodzenie negatywnych skutków rozwoju miasta nie jest działaniem wystarczającym, a zapobieganie efektom zewnętrznym występującym w wyniku funkcjonowania miasta coraz częściej wydaje się nieskuteczne. Niezbędna jest przebudowa struktur zagospodarowania miejskiego i jego powiązań funkcjonalnych z obszarem gospodarczym i społecznym miasta. (abstrakt oryginalny)

Urbanised areas take up large spaces, interfering to a large extent with the environment. It is therefore understandable that their influence on the way this space is used is substantial. Moreover, the constant pressure of demand for new suburban areas makes the cities grow to enormous sizes, which generates considerable social costs of using the space in the long run. The main premise of this paper is the need to identify indicators for managing the urban space, leading to the most effective land usage and limiting the urban sprawl. Space should be treated as a common good, which makes full liberalisation and democratisation in this regard unadvisable. There have to be certain regulations to curb the planning freedom to some extent. Mitigating the negative effects of urban development is insufficient, and counteracting the external results of the city's functioning seems less and less effective. The urban development structure as well as its functional connections to the economic and social aspects have to be rebuilt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol R., Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo AE im. O. Langego, Wrocław 2001.
  2. Castells M., Kwestia miejska, PWN, Warszawa 1982.
  3. Hasse J.E., Lathrop R.G., Land resource impact indicators of urban sprawl", "Applied Geography", 2003, Vol. 23, Issue 2-3.
  4. Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, (w:) Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
  5. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  6. Mierzejewska M., Zrównoważony rozwój miasta :aspekty planistyczne, (w:) Parysek J., Tolle A., Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i planistyczne, Biuletyn Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
  7. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  8. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju - teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
  9. Sobol A., Kategorie potrzeb i jakości życia w kontekście lokalnego rozwoju zrównoważonego, (w:) Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010.
  10. Śleszyński P., Solon J., Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, "PAN KPZK Studia", tom CXXX, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu