BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smutek Jan (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Suburbanizacja, rozwój niezrównoważony i jego konsekwencje dla wydatków gmin w Polsce
Suburbanisation, Unsustainable Development and Its Consequences for Municipalities' Expenditure on the Example of Functional Urban Zones for Capitals of Voivodeships in Poland
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2, s. 142-153, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Rozwój zrównoważony, Budżet gminy, Człowiek w środowisku, Suburbanizacja
Urbanisation, Sustainable development, District budget, Human in environmental, Suburbanization
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Suburbanizacja, jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących współcześnie polską przestrzeń. Wraz z przenoszeniem się ludności na tereny gmin podmiejskich zmienia się oddziaływanie na środowisko przyrodnicze tych obszarów. Wzrastająca presja na środowisko jest związana z większym zużyciem wody, energii elektrycznej, gazu oraz większym wytwarzaniem ścieków, zanieczyszczeń powietrza czy odpadów. Zwiększona liczba ludności, bardziej przestrzennie rozproszona niż na obszarze miast, związana jest z większymi nakładami na infrastrukturę transportową i gospodarkę wodno-ściekową. Podstawowym problemem niezrównoważonego rozwoju polskich miast jest jednak rozwój transportu samochodowego. W pracy oceniony został wpływ rozlewania się miast (urban sprawl) na presję na środowisko przyrodnicze oraz na finanse gmin w części związanej z ochroną środowiska. Badanie przeprowadzono dla obszarów oddziaływania 18 miast siedzibami urzędów marszałkowskich i wojewódzkich. Za okres badawczy przyjęto lata 2000-2010. (abstrakt oryginalny)

Suburbanisation is one of the most important phenomena shaping contemporarily the space of Poland. With the population move into municipalities in suburban areas there changes the impact on the natural environment of these areas. The growing pressure on the environment is associated with higher consumption of water, electricity, gas and bigger production of wastewater, air pollution or waste. The increased population, more spatially dispersed than in urban areas, is associated with higher expenditures on the transport infrastructure and water and sewage treatment. The main problem of unsustainable development of Polish cities is, however, development of the road transport. The study assesses the impact of urban sprawl on the pressure on the environment and the municipal expenditures in the part related to environmental protection. The study was conducted for 18 urban areas that are capitals of Polish voivovedships. The years 2000-2010 were chosen as a research period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bach S., Kloas J., Kuhfeld H., Wem nutzt die Entfernungspauschale?, "Informationen zur Raumentwicklung, Heft" 2007, No. 2/3, s. 201-209.
  2. Beim M., Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2009.
  3. Champion T., Urban-Rural Differences in Commuting in England: A Challenge to the Rural Sustainability Agenda?, "Planning Practice and Research" 2009, No. 24:2.
  4. Kryk B., Ekorozwój jako przyjęta koncepcja rozwoju społeczno-ekonomicznego a inwestycje ekologiczne, "Prace Katedry Mikroekonomii" 2003, nr 8, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2003, nr 367.
  5. Kryk B., Ewolucja polskiej polityki ekologicznej w latach 2000-2010, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2011, No. 1(19).
  6. Kusterka M., Struktury przyczynowo-skutkowe jako podstawa opracowania systemów wskaźników zrównoważonego rozwoju. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2003, nr 1075, "Gospodarka a środowisko" nr 3.
  7. Norman J., MacLean H.L., Kennedy Ch.A., Comparing High and Low Residential Density: Life-Cycle Analysis of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions, "Journal of Urban Planning and Development" 2006.
  8. Plane D.A., Urban transportation: Policy alternatives, (w:) Hanson S., The geography of Urban Transportation, The Guilford Press, New York-London.
  9. Smutek J., Zmiany dystrybucji przestrzennej dochodów budżetów gmin z tytułu podatku od nieruchomości w obszarach aglomeracji miast wojewódzkich w latach 1995-2009 (w:) Skotarczak T. (red), Zmiany na rynku usług związanych z nieruchomościami, "Studia Prawa i Gospodarki Nieruchomościami", "Seria Monografia 2011.
  10. Wskaźniki rozwoju zrównoważonego Polski, GUS, Katowice 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu