BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Widelska Urszula (Politechnika Białostocka), Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Relacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw sektora transportu w województwie podlaskim
Relational Aspects of Enterprises Activity of Transport Sector in Podlasie Province
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 389-401, bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Relacje z klientami, Konkurencja, Przedsiębiorstwo transportowe
Relationships with customers, Competition, Transport company
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie zakresu, istoty oraz specyfiki relacyjnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach sektora. Analizie poddano relacje, jakie wytwarzają się pomiędzy przedsiębiorstwami (jako kooperantami oraz konkurentami) a także pomiędzy przedsiębiorstwami i nabywcami. W realizacji celu posłużono się przykładem sektora transportu w województwie podlaskim. Wnioskowanie poparto wynikami badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw sektora transportu w województwie podlaskim, zawartymi w raporcie Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego, którego autorka niniejszego opracowania była współrealizatorem. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the scope, essence and specific relational aspects of the operation in the transport sector in Podlaskie. The subject of analysis is the relationships with customers, co-operative relationships and coopetitional relationships. The inference is supported by the results of quantitative and qualitative research conducted among transport companies in Podlaskie Province. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Dzierżanowski M. Rybacka M., Szultka S. (2011), Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, Gdańsk, Szczecin.
  3. Ejdys J. (red.) (2012), Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego, WUP w Białystoku, Białystok.
  4. Figiel S., Kuberska D., Kufel J. (2011), Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce, IERiGŻ Pańśtwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
  5. Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
  6. Mendryk I. (2007), Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] A. Sitko-Lutek (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, PWN, Warszawa.
  7. Neider J. (2012), Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa, ss. 13-15.
  8. Romaniuk K. (2012), Koopetycja przedsiębiorstw - nowa perspektywa strategiczna, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
  9. Tundys B. (2011), Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw, "Logistyka", nr 2.
  10. Walley K. (2007), Coopetition, "International Studies of Management & Organization", vol. 37, issue 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu