BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowski Piotr (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Dług publiczny jako czynnik mający istotne znaczenie dla gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce
Public Debt as an Essential Factor for Budget Economy of Local Authority in Poland
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 21 (1), s. 161-178, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Zarządzanie długiem, Samorząd terytorialny
Public debt, Debt management, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ograniczoność środków będących w dyspozycji sektora samorządowego, przy rosnących potrzebach w zakresie likwidacji zaniedbań oraz różnic poziomu infrastrukturalnego zagospodarowania i w warunkach życia ludności, wymaga poszukiwania nowych rozwiązań sprzyjających jak najlepszemu wykorzystaniu wszystkich zasobów dostępnych władzom samorządowym, w tym również zaciągania zobowiązań. Rosnącego zadłużenia samorządów nie postrzega się dziś jako zagrożenia ich sytuacji finansowej. Coraz powszechniejszym staje się pogląd, iż samorządy, które chcą podejmować poważne przedsięwzięcia inwestycyjne, muszą się zadłużać. Jednakże przepisy polskiego prawa rygorystycznie traktują zadłużanie się podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, którego nierozłączną częścią są gminy, powiaty i województwa samorządowe. (abstrakt oryginalny)

Limited means at the disposal of municipal sector with growing needs for elimination of negligence and differences in infrastructural level of development, but as well in terms of living conditions, requires seeking new solutions to use all resources available to local authorities, including contraction. The growing indebtedness of local governments is not considered nowadays as a threat to their financial situation. The view which becomes more popular is while municipal governments wish to undertake major investments, they must get indebted. However, the provisions of the Polish law severely treat indebted subjects belonging to public finances sector which includes the municipalities, counties and voivodeships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., Niektóre współczesne problemy prawne finansów samorządu terytorialnego w Polsce, Samorząd Terytorialny numer 6 z 2004 r.
 2. Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A., Prawo finansów publicznych, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 3. Gołębiowski G, Dług publiczny, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 4. Jastrzębska M., Ograniczanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełnienia przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, "Finanse Komunalne" - numer 4 z 2009 r.
 5. Kańduła S., Kotlińska J., Limity zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce-stan obecny i proponowane kierunki zmian, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 3 (1203), Wrocław 2008.
 6. Kosikowski C., Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, LEXISNEXIS, Warszawa 2005.
 7. Klukowski L., Optymalizacja zarządzania długiem Skarbu Państwa, "Bank i Kredyt" numer 9 z 2002.
 8. Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. Ofiarski Z., Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" - numer 1-2 z 2010 r.
 10. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 11. Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 12. Pijet P., Dług publiczny Polski jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego samorządów, [w:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006.
 13. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).
 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157 poz. 1240.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1241).
 17. Walczak M., Kowalczyk M., Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu