BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołkonowski Jarosław (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Przyczyny i struktura emigracji obywateli Litwy w okresie 2003-2013
Causes and Structure of Emigration of Lithuania Citizens in the Period between 2003 and 2013
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 348, s. 437-448, rys.,tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Emigracja, Emigracja zarobkowa
Emigration, Economic emigration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Litwa od kilkunastu lat utrzymuje najwyższą stopę emigracji w UE. Celem artykułu jest ustalenie przyczyn tego stanu i dokonanie analizy emigracji na Litwie w badanym okresie - poziomu, struktury oraz krajów docelowych. Zmniejszenie się liczby ludności z powodu zmian demograficznych oraz emigracji, a także dokonana transformacja polityczna i gospodarcza dają podstawy do stwierdzenia, że na Litwie w badanym okresie dokonało się przejście emigracyjne. Główną przyczyną emigracji jest duże zróżnicowanie płac na Litwie i w krajach UE, które otworzyły swoje rynki pracy obywatelom Litwy. Koncepcja przejścia emigracyjnego, wyjaśniająca wzrost emigracji podczas transformacji politycznej i gospodarczej, pozwala przewidzieć kierunki emigracji oraz jej przyczyny. Emigrację na Litwie stanowią osoby w młodym wieku i ich wyjazdy mają przede wszystkim charakter zarobkowy.(abstrakt oryginalny)

Lithuania for several years has maintained the highest rate of emigration in the EU. The aim of this article is to determine the causes of such a condition and to analyze emigration from Lithuania in the studied period - its level, structure and target countries. The decline in population due to demographic changes and migration, as well as political and economic transformations, allow to draw the conclusion that the emigration transition in Lithuania took place in the studied period. The main reason for emigration are large differences in wages in Lithuania and the EU countries, which have opened their labour markets to the citizens of Lithuania. The concept of emigration transition, explaining the increase in emigration during the political and economic transformation, allows to predict the directions of migration and its causes. The problem of emigration from Lithuania refers to young working-age people and is primarily of profit-making nature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., 2007, Przemiany ludnościowe. Fakty - Interpretacje - Opinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 2. Castles S., Miller M.J., 2011, Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Cieślińska B., 2012, Emigracje bliski i dalekie. Studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 4. Dybowska J., 2013, Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 5. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (15.04.2014).
 6. Knopek J. (red.), 2008, Migracje międzynarodowe jako przedmiot badań politologicznych, [w:] Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.
 7. Okólski M., Fihel A., 2012, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 8. Puchalska K., Barwińska-Małajowicz A., 2010, Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 9. Statistics Lithuania, http://www.stat.gov.lt (15.04.2014).
 10. Szachoń-Pszenny A., 2007, Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Wydawca: Ars boni et aequi, Poznań.
 11. Results of the 2011 Population and Housing Census of the Republic of Lithuania, 2013, Statistics Lithuania, Vilnius.
 12. Wołkonowski J., 2012, Polityczne i społeczne konsekwencje emigracji na Litwie w latach 1990-2010, [w:] Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw - specyfika i zmiany, red. A. Gierczak, J. Wiażewicz, A. Zielińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.348.40
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu