BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbroińska Barbara (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Strategia innowacji jako instrument polityki władz publicznych
Strategy of innovation as a government policy instrument
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2011, nr 12, s. 33-45, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Strategia innowacyjna, Innowacyjność gospodarki, Kapitał ludzki, Społeczeństwo informacyjne, Konkurencyjność gospodarki, Strategia lizbońska
Innovation strategy, Innovation economy, Human capital, Information society, Economy competitiveness, Lisbon Strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region świętokrzyski
Abstrakt
Strategia Lizbońska zakłada budowanie konkurencyjności gospodarki państw UE w oparciu o innowacje. Zalecenia te są realizowane w Narodowej Strategii Innowacji, której integralną częścią są strategie regionalne. Po czterech latach, jakie upłynęły od zatwierdzenia regionalnej strategii innowacji województwa świętokrzyskiego, stwierdza się, że system innowacji nie został wdrożony, mimo iż wydano znaczne środki na projekty zbieżne z celami strategii. Nie funkcjonują trwałe więzi nauki, biznesu i samorządu terytorialnego. W regionie brak lidera odpowiedzialnego za wdrażanie i monitoring systemu innowacji. Nie spełnia tej roli ani samorząd, ani jednostki otoczenia biznesu. Poziom innowacyjności regionu nadal pozostaje na ostatnich miejscach w rankingach krajowych, a Polska znajduje się wśród grupy najsłabszych krajów, zajmując 23 miejsce w UE, według syntetycznego wskaźnika innowacyjności SII. Pozytywnym sygnałem jest aktywność przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków z funduszy UE na inwestycje i uczelni publicznych na infrastrukturę laboratoryjną wobec znikomych środków budżetowych na B+R. (abstrakt oryginalny)

The Lisbon Strategy assumes that the competitiveness of the economies of EU Member States should be built on innovation. The assumption is implemented through the National Innovation Strategy, an integral part of which are regional strategies. After four years from the adoption of the regional strategy of innovation for Świętokrzyskie Voivodeship, it must be stated that the innovation system was not implemented despite the fact that significant funds were expended for projects aligned with the objectives of the strategy. There are, however, no permanent links between the scientific or business communities and the local government. The region lacks a clear leader responsible for implementing and monitoring the innovation system, with both the local government and business support organisations failing to play the role. The region's innovation level still remains one of the lowest in national rankings, and Poland, with its 23rd place among EU Member States, is one of the poorest performers in terms of the synthetic innovation index (SII). A positive symptom, however, is the activity of entrepreneurs in obtaining EU funds for investments and of state-owned higher schools in gaining financing for laboratory infrastructure, given marginal budgetary funds provided for R&D. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
  1. Białas P., From coal mining to mining minds (EN), Programming and Monitoring Unit Programming Development and European Funds Department Marshal Office Śląskie Voivodeship [online], dostępny w Internecie: www.silesia_region.pl [dostęp: 21 listopada 2009].
  2. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2000.
  3. Narodowy System Innowacji [online], dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_System_Innowacji [dostęp: 10 stycznia 2010].
  4. Oslo Manual, OECD 2005 [online], dostępny w Internecie: www.oecd.org./dataoecd [dostęp: 15 grudnia 2009].
  5. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2004.
  6. Stec M., Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 11-12, s. 45-65.
  7. Szczepaniec M., Jurkiewicz T., Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 11-12, s. 25-43.
  8. Ustawa o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu