BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graliński Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Zapała Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Pojęcie Skarbu Państwa w prawie prywatnym i publicznym
The notion of state treasury in civil and public laws
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2011, nr 12, s. 117-130, bibliogr. 28 (?) poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Skarb Państwa, Prawo, Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo cywilne, Regulacje prawne, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo finansowe, Osobowość prawna
State Treasury, Law, Private international law, Civil law, Legal regulations, Civil Code, Code of Civil Procedure, Financial law, Legal personality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest Skarb Państwa rozumiany tradycyjnie jako uosobienie państwa w stosunkach cywilnoprawnych. Jest on bowiem jedyną osobą prawną, której osobowość prawna wynika wprost z Kodeksu cywilnego. Pewne szczególne regulacje dotyczące Skarbu Państwa zawiera też Kodeks postępowania cywilnego. Na zakończenie przytoczone zostały przepisy ustaw z zakresu prawa finansowego, a więc regulacje publicznoprawne, które również posługują się pojęciem Skarb Państwa. Skłania to do refleksji nad ewentualną potrzebą zmiany sposobu myślenia o Skarbie Państwa jako synonimie państwa nie tylko w stosunkach cywilnoprawnych, ale w ogóle w stosunkach majątkowoprawnych. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article is State Treasury, traditionally understood as a personification of a nation in relations under civil law. Actually it is the only legal person whose legal personality comes directly from Civil Code. Some special relations concerning the State Treasury are also included in Civil Procedure Rules. Lastly, statutory regulations concerning the scope of financial law were cited, that is public and law regulations which also use the notion of the State Treasury. It prompts to a reflection on a possible need to change of the way of thinking about the State Treasury as a synonymous of a nation, not only in relation under civil law but in finance and law relationships in general. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Art. 78 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 2. Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, s. 159.
 3. Demendecki T., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod red. A. Jakubeckiego, 4. wydanie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 372.
 4. Gajl N., Skarb Państwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996, s. 91; S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. III popr., Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1985, s. 185; Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, 9 wyd. zm. i poszerz., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 191, nb. 419 i 421.
 5. Gruszecki T., Kwadratura koła, część 4 z serii Przyszłość skarbu państwa, "Rzeczpospolita" nr 50 (2785) z dn. 28 lutego 1991 r.
 6. Grzybowski S., Prawo cywilne..., s. 186; por. też postanowienie SN z 28 marca 1995 r., I CRN 24/95, publ.: OSP 1995, poz. 251.
 7. Ignatowicz J., [w:] J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wyd. 3, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 53.
 8. Kidyba A., Prawo handlowe, s. 791, nb. 792; J. Szwaja, Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Zagadnienia ustrojowe, "Studia Prawnicze" 1995, z. 1-4 (123-126), s. 7.
 9. Kidyba A., Prawo handlowe, wyd. 12 popr. i uakt., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 790, nb. 792.
 10. Kurowski L., O pojęciu Skarbu Państwa w prawie socjalistycznym, "Studia Prawnicze" 1970, z. 26-27, s. 93-99.
 11. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, wyd. VIII zaktualizowane, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 34.
 12. Piasecki K., Skarb Państwa i jego reprezentacja w procesie cywilnym, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1980 r. nr 5, s. 142.
 13. Spasowicz W., O towarzystwach akcyjnych, [w:] idem, Pisma, t. IV, Petersburg 1892, s. 146 (cyt. za: J. Kosik, O działaniu osoby prawnej, [w:] Administracja publiczna w państwie prawa. Księga jubileuszowa dla profesora Jana Jendrośki, red.: B. Adamiak, J. Boć, M. Miemiec, K. Nowacki, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2154, Prawo CCLXVI, Wrocław 1999, s. 188.
 14. Ustawa dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, tekst jedn.: Dz.U. 2003 r. nr 174, poz. 1689 z późn. zm.; J. Panowicz-Lipska, Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, "Monitor Prawniczy" 1998 nr 4, s. 129-135.
 15. Ustawa z dn. 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U. z 2002 r. nr 112, poz. 981 z późn. zm.
 16. Ustawa z dn. 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
 17. Ustawa z dn. 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 3, poz. 11.
 18. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, Dz.U. nr 68, poz. 622 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. nr 6, poz. 27 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. nr 106, poz. 493 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia, 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn.: Dz.U. 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
 27. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. II zm., Wydawnictwa Prawnicze PWN Warszawa 1998, s. 215.
 28. Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków-Lublin 1997, s. 387-436, zwłaszcza s. 388-391.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu