BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyrtkowski Kamil (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Zrównoważony rozwój edukacji na przykładzie rozwoju uniwersytetów
Sustainable development education for example the development of universities
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 2, s. 59-69, bibliogr. 16 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Edukacja, Rynek pracy, Zatrudnienie
Education, Labour market, Employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Świat w obszarze makro i mikro nieustannie się zmienia. Przez to że kraje dążą do ciągłego rozwoju, wzrostu gospodarki i doskonalenia swoich obywateli, czasami lecz nie zauważają dziedzin życia których rozwój został na chwilę spowolniony. Jedną z nich niewątpliwie jest system szkolnictwa wyższego w Polsce. Według Tadeusza Pomianka "zarówno szkolnictwo wyższe jak i sektor nauki są najważniejszym czynnikiem uzyskiwania przez państwo przewagi konkurencyjnej" [www.pzppe.org.pl, 20.10.2013 r.]. Autor artykułu pragnie podjąć rozważania na temat rozwoju uniwersytetów oraz wskazać formy przekształceń i drogi rozwoju, które mogą stać się realne w przyszłości. Impulsem do rozważań jest program zrównoważonego rozwoju zapoczątkowany przez jednostki Unii Europejskiej. Prze-kształcenie uczelni pod kątem jego założeń spowoduje pozytywne zmiany zarówno w kapitale ludzkim kraju a także dobrze wpłynie na gospodarkę.(fragment tekstu)

Because of globalization, countries are seeking for continuous development of economy and improvement of its citizens. An example of such a country is Poland, which is trying to modify its system of higher education. The author embarked on the development of universities and indicates the form of transformation and roads that could become reality in the future. Impulse for discussion is a sustainable development program initiated by the Europe-an Union units. Future universities need to focus more on the practical aspects of education, because education focused on the present theory is not effective.(author's abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clark, B., Creating Entrepreneurial University: Organizational path-ways of transition, International Association of Universities
 2. Gockowski J., Machowska K.M., Wiedza i informacja w nowoczesnym społeczeństwie - przyczynek do dyskusji o społeczeństwie wiedzy, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe"
 3. Horskotte, H. 2000. Kariera dzięki nauce zawodu. Niemiecki system szkolenia w trakcie zmian, Basis- Info, 24-2001 Gospodarka, Warszawa
 4. http://www.education.gov.uk, 29 X 2013
 5. http://www.pzppe.org.pl
 6. Jeruszka, U. 2002. Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
 7. Komisja Europejska, Komunikat: Rola uniwersytetów w Europie opartej na wiedzy, COM 2003, 58 final, Bruksela, 05.02.2003
 8. Kraśniewski, A., Proces Boloński dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe
 9. Okoń -Horodyńska, E., Strategia Lizbońska - założenia i szanse w Unii Europejskiej (cz. I), "Nauka i Szkolnictwo Wyższe"
 10. "Przegląd Pedagogiczny" nr 1/2011, red. R. Leppert, R. Borzyszkowska, Bydgoszcz 2011
 11. Rola uniwersytetów w Europie wiedzy. Komunikat Komisji Europejskiej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2004, nr 1 (23)
 12. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020, red. A. Maty-siak, Warszawa 2009
 13. Wissema, J. G. 2009. Towards the Third Generation University, Edward Elgar Publishing Limited
 14. Woźnicki, J., Założenia ustrojowe publicznej instytucji akademickiej, [w:] Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, (red.) J. Woźnicki, Instytut Spraw Publicznych
 15. www.unic.un.org.pl/edukacja_rozwoj
 16. Zeller, P., Dorobek teoretyczny w zakresie zarządzania szkołami wyższymi w Polsce i na świecie, [w:] Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce, red. nauk. C. Kochalski
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu