BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jendza Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Planowanie jako pierwszy etap zarządzania urzędową kontrolą żywności w Polsce
Planning as a First Stage of Management of Official Food control in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 417-428, bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Badanie żywności, Analiza ryzyka, Wyniki badań
Food health safety, Food research, Risk analysis, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zamieszczono wyniki z badań realizowanych od 2007 roku w wojewódzkich jednostkach inspekcyjnych każdego typu. Badania zostały podzielone na 2 etapy. Pierwszy etap obejmował analizę literatury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa żywności, analizę norm z zakresu zarządzania jakością, analizę i przegląd dokumentacji organizacyjnej (wewnętrznej i zewnętrznej) dotyczącej jednostek urzędowej kontroli żywności, to jest: przepisów prawnych, wewnętrznych procedur, instrukcji, zapisów. Dane wyjściowe z pierwszego etapu stanowiły podstawę do przeprowadzenia 2 etapu badań - wywiadów z kierownictwem jednostek inspekcyjnych szczebla wojewódzkiego oraz kierownikami komórek organizacyjnych związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności. Ten etap badań jest nadal kontynuowany. (fragment tekstu)

Official food control bodies play a special role in ensuring food safety and consumer health protection, because they carry out an assessment of food products, their processes and their results at each stage of the food chain. Proper organization and management of official food control bodies has influence on their results in the field of the health and life of consumers, their efficiency and effectiveness. The first step in the management process - extremely important, creating the framework and basis for the operation of these bodies, is drawing out a short-term and long-term plans. In this article, based on an analysis of internal documents and legal acts, were discussed shortcomings in the planning process in official food control bodies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2001), Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
 3. Guidelines for strengthening a national food safety programme (1996), World Health Organization (WHO), Geneva.
 4. Knosala E. (2005), Organizacja administracji publicznej, WSZiM, Sosnowiec.
 5. Kożuch B. (2007), Modele zarządzania publicznego, [w:] Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, T. Białas (red.), WSAiB, Gdynia.
 6. PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 z 29.04.2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 8. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 882/2004 z 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
 9. Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli roślin i produktów roślinnych. Dz. U. nr 38, poz. 360.
 10. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników IW. Dz.U. nr 61, poz. 547.
 11. Rozporządzenie w sprawie procedur urzędowej kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy IW. Dz.U. nr 143, poz. 895.
 12. Rozporządzenie MRiRW z 29.03.2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników IW. Dz. U. nr 61, poz. 547.
 13. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności.
 14. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 15. Zakrzewska-Bielawska A. (2012), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225. Tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2010 r. Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. nr 69 poz. 625. Ustawa z dnia 27.08.2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej. Dz.U. nr 165 poz. 1590. Ustawa o Inspekcji handlowej. Dz.U. nr 4 poz. 25. Ustawa z 26.06.2003 r. o nasiennictwie. Dz. U. nr 41, poz. 271 z późn. zm. Ustawa z dnia 18.12.2003 o ochronie roślin. Dz. U. nr 11, poz. 94. Zintegrowany Wieloletni Plan kontroli dla Polski na lata 2010-2014, Główny Inspektorat Weterynarii, http://www.wetgiw.gov.pl [dostęp: 29.01.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu