BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kredyt handlowy w małej firmie
Commercial loan in a Small Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 5 (43), s. 27-39, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania biznesowe XXI wieku
Słowa kluczowe
Kredyt handlowy, Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Rynek dóbr przemysłowych
Commercial credit, Source of financing, Small business, Enterprises financial liquidity, Industrial goods market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą oceny znaczenia kredytu handlowego dla funkcjonowania małej firmy. Prezentowana jest istota tego instrumentu oraz jego funkcje, które są odmienne dla kredytodawcy i kredytobiorcy. Najwięcej miejsca poświęca się jego głównej funkcji - finansowej ze źródłem finansowania u biorcy i problematycznymi należnościami za dostawę u dawcy kredytu. Wskazuje się też inne funkcje, jakie pełni kredyt, w tym jego marketingową rolę. Na podstawie prowadzonych badań panelowych dokonano analizy wpływu kredytu handlowego na działalność badanych firm, a badania obce i doświadczenia przedsiębiorcze autora posłużyły do takiej oceny w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Obserwacje przedsiębiorstw od początku lat 90. i trwające od 2001 r. badania panelowe pozwoliły na pokazanie zmian funkcji i wpływu tego instrumentu na funkcjonowanie i rozwój małych firm.(abstrakt oryginalny)

This article attempts to assess the impact of commercial loans for the operation of a small business. Presented here are the mechanism of action of this instrument and its features that are different to the lender and the borrower. The main part of this this article is devoted to the credit's main function - the financial function, with the source of financing for the recipient and problematic debts for its delivery from the lender. Other functions that the loan fulfills, including its marketing role are also shown. As based on research conducted by a panel study, an analysis is made on the impact of commercial loans on the activities of the surveyed companies. Separate research and entrepreneurial experience of the author has been used for such assessment in relation to small and medium-sized enterprises in Poland. Observations of businesses since the early 1990s and on-going panel studies conducted since 2001 have allowed to show changes in the function and effect of this instrument on the functioning and development of small businesses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 1998.
 2. Bringham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 3. Brzeziński A., Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw - cele i oczekiwania, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2012, nr 32.
 4. Brzeziński A., Development of small and medium enterprises in Lower Silesia, w: Enterprise, Logistics and Innovations in knowledge based econom, red. M. Nowicka-Skowron, R. Lescroart, Haut Ecole, Blaice Pascal, Arlton 2008.
 5. Finansowanie przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, red. H. Zadora, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 6. Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstwa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 7. Kościelniak H., Wroblewska-Kazakin A., Rola kredytu handlowego w finansowaniu firm rodzinnych na przykładzie mikroprzedsiębiorstw województwa śląskiego, w: Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju, red. Ł. Sułkowski, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. XII, z. 6, Wyd. SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2011.
 8. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2010.
 9. Krzemińska D., Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 10. Lee Y.W., Stowe J.D., Product risk, asymmetric information and trade credit, "Journal of Financial and Quantitative Analisis" t. 28, nr 5.
 11. Leksykon rachunkowości, red. E. Nowak, WN PWN, Warszawa 1996.
 12. Michalski G., Ocena finansowa kontrahenta, Wyd. ODDK, Gdańsk 2008.
 13. Ross S.A., Westerfild R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstwa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 14. Redel D., Mikroekonomiczne przyczyny zatorów płatniczych w okresie transformacji gospodarczej, w: Finanse przedsiębiorstwa wobec procesów globalizacji, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2003.
 15. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
 16. Rytko P., Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 17. Szczepański J., Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 18. Summers B., Wilson N., Why do firm use factoring?, "Credit Management", February 1998.
 19. Wędzki D., Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", seria specjalna: "Monografie" nr 141, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000.
 20. www.finanse.mf.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu