BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Ewa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wielofunkcyjność wsi elementem strategii rozwoju regionu
Multifunctionality of Rural Areas as an Element of Region Development Strategies
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2, s. 180-189, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Rozwój wsi, Infrastruktura wsi, Strategia rozwoju regionalnego, Fundusze unijne
Rural development, Rural infrastructure, Regional development strategy, EU funds
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wyrównywanie istniejących dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami, w tym na terenach wiejskich, jest wiodącym celem polityki strukturalnej UE realizowanym poprzez stworzenie instrumentów finansowych wspierających przemiany strukturalne. Członkostwo Polski w strukturach UE i realizacja polityki rozwoju obszarów wiejskich sprzyja realizacji wielofunkcyjności wsi regionu wschodniego poprzez wykorzystanie potencjału endogenicznego. Podjęte badania koncentrują się na działaniach władz samorządowych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, jako czynnika rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)

Settling the existing developmental discrepancies between regions, including rural areas, is one of the major objectives of the EU structural policy to be accomplished by means of financial instruments supporting structural transformations. Polish membership in the European Union and adoption of the rural development policy creates favourable conditions for implementation of multifunctionality of rural areas in the east region of unlocking its endogenic potential. The research deals with activities undertaken by municipal governments with regard to infrastructural investments as an important factor of local development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drygas M., Ocena przydatności wybranych instrumentów WPR po 2013 roku, Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, Kłodziński M. (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 2. Heffner K., Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Uwarunkowania, czynniki, skutki, (w:) Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2008.
 3. Kosiedowski W., Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2008.
 4. Informacje o stanie infrastruktury technicznej wsi - raport roczny 2009, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010.
 5. Lipińska D., Infrastruktura jako czynnik rozwoju zrównoważonego wsi, (w:) Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2010.
 6. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan na 31.12.2009, GUS, Warszawa, 2010.
 7. Oleńczuk-Paszel A., Samodzielność finansowa gminy a realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA" 2011, tom 13, z.1, 2011.
 8. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2011-2020, 2010, MRiRW, Warszawa, http://www.min.rol.gov.pl
 9. Wilkin., Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, (w:) Kłodziński M. (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, IRWiR PAN Warszawa, 2008.
 10. Wilkin J., Skutki transformacji postsocjalistycznej i członkostwa Polski w UE dla wsi i rolnictwa, (w:) Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 11. Zakrzewska-Półtorak A., Współczesne uwarunkowania rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej w Polsce, "Prace naukowe UE we Wrocławiu" 2010, nr 109, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce.
 12. Zarychta-Zadrożniak M., Przedsiębiorczość w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, (w:) Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu