BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gasz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uwarunkowania stabilności europejskiego sektora finansowego
Conditions of the European Stability of the Financial Sector
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 2, t. 301, s. 67-77, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Future of Finance. Część III. Przyszłość finansów rynku kapitałowego
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Sektor finansowy, Polityka stabilizacyjna, Stabilizacja gospodarcza, Finanse publiczne
Financial crisis, Financial sector, Stabilisation policy, Economic stabilization, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Mając na uwadze negatywne skutki, jakie ostatni kryzys finansowy wywołał w realnej sferze gospodarki należy stwierdzić, że stabilność systemu finansowego i w szczególności sektora bankowego, powinna być traktowana przez rządy i instytucje nadzorcze jako dobro publiczne. W tym celu konieczne jest wypracowanie rozwiązań wspierających stabilność sektora finansowego w dłuższym horyzoncie czasu, umożliwiających identyfikację i szybkie reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz wzmocnienie nadzoru finansowego w skali krajowej, europejskiej i międzynarodowej. Osiągnięcie satysfakcjonujących efektów w tej sferze utrudnia obecnie niestabilna koniunktura gospodarcza w krajach UE oraz trudności z zarządzaniem finansami publicznymi. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, iż mnogość nowych regulacji oraz instytucji nadzorczych o różnej skali oddziaływania ograniczać może tempo i skuteczność stabilizowania europejskiego sektora bankowego. Wykorzystując metodę analizy opisowej a artykule dokonano charakterystyki działań w obszarze funkcjonowania sektora bankowego podjętych w reakcji na kryzys z 2007 r. oraz uwarunkowań stabilności sektora bankowego. W dalszej części artykułu dokonano przeglądu najważniejszych inicjatyw służących budowaniu długookresowej stabilności na europejskim rynku finansowym. Zdaniem autorki do podstawowych czynników ograniczających budowę stabilnego systemu finansowego zaliczyć należy znaczny zakres złożoności inicjatyw podjętych na forum UE, mnogość regulacji w obszarze budowy nowej architektury systemu finansowego, co nie sprzyja efektywności i może skutkować brakiem przejrzystości oraz powielaniem kompetencji, konflikt interesu pomiędzy nadzorcami unijnymi i krajowymi oraz brak wspólnego stanowiska wszystkich państw członkowskich wobec wprowadzanych zmian. Dotychczasowa neoliberalna doktryna dotycząca minimalizowania roli instytucji nadzoru i regulacji w systemie finansowym powinna zostać zastąpiona koncepcją bazującą na wzmocnieniu nadzoru, przejrzystych regulacjach prawnych ograniczających zjawisko arbitrażu i wyznaczających zakres oraz skalę odpowiedzialności za podejmowane decyzje wraz z możliwymi konsekwencjami. Zasadniczym celem powinno stać się stworzenie systemu umożliwiającego identyfikację i szybkie reagowanie na pojawiające się zagrożenia, zapewniającego ochronę przed nadużyciami oraz eliminującego możliwie najwięcej ryzyk a także zabezpieczającego interesy osób prywatnych i instytucji sfery publicznej. W warunkach globalnego rynku finansowego pożądanym jest utworzenie organizacji o zasięgu światowym mającej międzynarodowy mandat do działań w sferze wspierania stabilności światowego sektora finansowego. (abstrakt oryginalny)

In view of the negative effects of the recent financial crisis triggered in the real economy must be noted that the stability of the financial system and in particular the banking sector, should be taken by governments and supervisors as a kind of public good. For this purpose it is necessary to develop solutions to support the stability of the financial sector in the long term perspective, enabling the identification and rapid response to emerging threats and to strengthen financial supervision in a national, European and international level. Achieving satisfactory results in this area makes it difficult to unstable economic situation in the EU and the difficulties of managing public finances. The purpose of this article is to test the hypothesis that a multitude of new regulations and supervisory institutions with different levels of interaction can limit the speed and effectiveness to stabilize the European banking sector. Utilizing the descriptive analysis and the paper the characteristics of the measures in the area of banking sector operations undertaken in response to the crisis of 2007 and the conditions of the stability of the banking sector. The remainder of this article reviews the most important initiatives aimed at building long-term stability of the European financial market. According to the author the main factors limiting the construction of a stable financial system should include a high degree of complexity of the initiatives taken at the EU level, a multitude of regulations in the construction of the new architecture of the financial system, which is not conducive to efficiency and can result in a lack of transparency and reproduction of competence, conflict of interest between EU supervisors and national and the lack of a common position of all Member States to the changes. The current neo-liberal doctrine on minimizing the role of supervision and regulation in the financial system should be replaced by a concept based on strengthening supervision, transparent regulations limiting the effect of arbitration and defining the scope and scale of responsibility for their decisions and the possible consequences. The main objective should be to create a system for the identification and rapid response to emerging threats, providing protection against fraud, and eliminate as many risks as well as the security interests of individuals and institutions of the public sphere. Under the conditions of the global financial market is the creation of a desirable world-wide organization having an international mandate for action in supporting the stability of the global financial sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska A., 2011, Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego, http://www.sgh.waw.pl/inne/kwartalnikkes/archiwum/numery2011rok/ AAlinska_KES%208.pdf [data dostępu: 5.07.2013].
 2. Brewka A., 2012, Pomoc publiczna dla sektora bankowego - działania podjęte przez UE w okresie kryzysu i próba ich oceny, "Unia Europejska.pl", nr 3(214).
 3. EU Banking Sector, 2011, The world's largest banking system in the world's largest economic space. Fact and Figures 2011/2012, European Banking Federation, grudzień.
 4. European Commission, 2011, Scoreboard - Data on State aid expenditure (state of play: 31 December 2011), http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html.
 5. Hryckiewicz A., 2013, Interwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego, "Ekonomista", nr 1.
 6. Hryckiewicz A., Pawłowska M., 2013, Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, "Materiały i Studia", z. 289, NBP, Warszawa.
 7. Kaczmarek T. T., 2009, Gospodarka globalna i globalny kryzys, Difin, Warszawa.
 8. Kurnicki A., 2012, Zmiany w systemie regulacji i nadzoru w sektorze bankowym USA, [w:] M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 9. Mikita M., 2009, Nowa rola rynku finansowego w gospodarce światowej, [w:] J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, J. Misala (red.), Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, CeDeWu, Warszawa.
 10. Nawrot W., 2009, Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 11. NBP, 2012, Raport o stabilności systemu finansowego, grudzień.
 12. NBP, 2013, Raport o stabilności systemu finansowego, lipiec.
 13. Olbrych B., 2009, Wybrane procesy kształtujące współczesny system finansowy, [w:] J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, J. Misala (red.), Globalne rynku finansowe w dobie kryzysu, CeDeWu, Warszawa.
 14. Rudolf S., 2013, Sektor finansowy - dylematy i kierunki rozwoju. Sprawozdanie z sesji kongresowej, http://www.pte.pl/pliki/0/216/SektorFSpr.pdf [data dostępu: 5.07.2013].
 15. Solarz J. K., 2001, Międzynarodowy system finansowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 16. Trzcińska A., 2013, Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowanej unii finansowej, "Materiały i Studia", z. 292, NBP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu