BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Output, Incomes and Assets-Capital Relations in Individual Farms
Produkcja, dochody i relacje majątkowo-kapitałowe w gospodarstwach indywidualnych
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 1 (11), s. 177-188, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Produkcja rolna, Indywidualne gospodarstwa rolne, Bilans, Zapasy
Farm household income, Agricultural production, Individual arable farms, Balance sheet, Inventories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę przedstawienia produkcji, dochodów, składników majątku i źródeł jego finansowania w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w porównaniu z innymi krajami należącymi do Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na zbadanie relacji między dochodem, produkcją a zapasami w gospodarstwie. Badania zostały oparte na danych pochodzących z bazy FADN, obejmującej podstawowe przeciętne informacje o indywidualnych gospodarstwach rolnych za lata 2004-2006. Badania te wykazały, między innymi, że przeciętna produkcja i dochód z gospodarstwa rolnego były około trzykrotnie niższe w Polsce niż średnio w Unii, a ponadto wzrost dochodu możliwy był tylko dzięki dopłatom unijnym. Według modeli regresji, w Polsce pozytywny wpływ na powiększenie dochodu z gospodarstwa rolnego miały zapasy produktów rolniczych, produkcja roślinna i zwierzęca. Natomiast w Unii Europejskiej na wzrost dochodu oddziaływały pozytywnie produkcja roślinna i zwierzęca, a zapasy - negatywnie. (abstrakt oryginalny)

In this article an attempt was made to analyse the output, incomes as well as other components of assets and sources that provided their financing in Polish individual farms, in comparison with farms from other EU countries. A special emphasis was put on examination of the interrelations between income, output and stocks observed within individual farms. Research was based on the FADN database that included basic information about average individual farms in years 2004-2006. The research showed, that (among other things) the average output and family farm income were three times lower in Poland than the average in the Union. Also the increase of income was possible only thanks to the subsidies from the Union. According to the regression models, in Poland the positive influence on the increase of family farm income had stocks, crops and livestock output. While in the EU positive influence had crops and livestock production and negative influence had the stocks on an income's growth. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane FADN. 2008. www.europa.eu.int/comm/agriculture/rica/dwh.
  2. Gołaś Z., Kozera M., 2003. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zmian struktury dochodowej indywidualnych gospodarstw rolnych. Rocz. AR Pozn. 358, Ekon. 2, 37-50.
  3. Poczta W., Średzińska J., 2007. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk). In: Problemy rolnictwa światowego (Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej). Zesz. Nauk. SGGW 2 (17), 433-443.
  4. Ryś-Jurek R., 2008. Using the discriminant analysis to estimate the profitability of production types according to the economic size in the European Union (with the use of FADN data). J. Agribus. Rural Dev. 4(10), 109-122.
  5. Stępień S., 2007. Znaczenie specjalizacji w kształtowaniu dochodów rolniczych. In: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Ed. A. Czyżewski. Wyd. AE, Poznań, 209-230.
  6. Tomczak F., 2004. Rolnictwo a procesy transformacji i europejskiej integracji gospodarki polskiej 1989-2004. In: Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu - zarys perspektyw. Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa, 424-462.
  7. Wasilewski M., 2004. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Rozpr. Nauk. Monogr. SGGW 288, Warszawa.
  8. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość rolną w 2005 roku. 2006. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu