BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czernyszewicz Eugenia (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wybór miejsca zakupu owoców w zależności od cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych konsumentów
Choice of Place of Fruit Purchase Depending on Socio-Economic and Demographic Features of Consumers
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 5-16, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Preferencje konsumenta
Fruit, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie wpływu niektórych cech konsumentów, jak płeć, wiek, wykształcenie, dochody, typ rodziny i źródło dochodów na wybór miejsca zakupu owoców, powody wyboru miejsc zakupu i zmienność preferencji w latach 2002 i 2006. Analizę wykonano na podstawie danych z badań ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców Lublina w latach 2002, 2003 i 2006. Wyniki badań świadczą o tym, że cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne istotnie różnicowały preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsc zakupu jabłek i cytrusów, a nie miały wpływu na wybór miejsca zakupu owoców sezonowych. Termin badania miał istotny wpływ na preferencje w zakresie miejsc zakupu jabłek i owoców sezonowych. Preferencje dotyczące miejsca zakupu cytrusów nie zmieniły się istotnie w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper was to establish influence of some consumer features like sex, age, education, income, type of family and source of income for declaration of the place of fruit purchase, reasons of choice of the place of fruit purchase and changeability of consumer preferences between years 2002 and 2006. The analysis was conducted on the basis of the data from questionnaire studies carried out among the inhabitants of Lublin in the years 2002, 2003 and 2006. Results of the studies point out that the consumers' demographic and socio-economic features significantly differentiated preferences concerning the choice of the place of apple and citrus fruit purchase and had no effect on the place pf seasonal fruits purchase. Term of studies was significantly influenced by preferences concerning place of apples and seasonal fruits purchase. Place of citrus fruit purchase did not significantly change in the analysed period. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewska B., 2002. Samozaopatrzenie w rolnictwie. Studia i monografie 110. IERiGŻ, Warszawa.
  2. Czernyszewicz E., 2004. Preferencje konsumentów w zakupie i spożyciu jabłek. Annales UMCS, sectio EEE, XIV, 13-23.
  3. Frątczak E., Pęczkowski M., Sienkiewicz K., Skaskiewicz K., 2005. Statystyka od podstaw z systemem SAS. SGH, Warszawa.
  4. Kurzawiński J., 2001. Marketingowe badania konsumentów owoców. W: Marketing w ogrodnictwie. Mater. IV Ogólnopol. Konf. Ogrodniczej, 12-13 grudnia 2001. AR, Lublin, 97-100.
  5. Licznar-Małańczuk M., Szewczuk A., Sosna I., Gudarowska E., 2001. Preferencje konsumentów przy zakupie owoców dla miasta Wrocławia. W: Marketing w ogrodnictwie. Mater. IV Ogólnopol. Konf. Ogrodniczej, 12-13 grudnia 2001. AR, Lublin, 119-127.
  6. Popyt na żywność. Stan i perspektywy. 2007. Analizy rynkowe 8. IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa.
  7. Smólczyńska K., 2002. Preferencje konsumentów w zakresie owoców dostępnych na rynku przez cały rok w świetle badań ankietowych w Warszawie w 2001 roku. Maszynopis pracy magisterskiej. Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu