BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasiewicz Stanisław (Warsaw School of Economics, Poland), Kurkliński Lech (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Problems of Regulations for SME in Poland - Institutional and Cultural Context
Problemy z regulacjami prawnymi dotyczącymi małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - kontekst instytucjonalny i kulturowy
Źródło
Copernican Journal of Finance & Accounting, 2014, vol. 3, nr 2, s. 67-78, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Regulacje prawne, Rozwój przedsiębiorstwa
Small business, Legal regulations, Enterprise development
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony analizie instytucjonalnych i kulturowych przyczyn występowania głębokiej luki pomiędzy oczekiwaną, a istniejącą jakością przepisów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz ocenie słabej skuteczności tych regulacji. Badanie opiera się na przeglądzie dostępnych raportów, badań i publikacji, a także na praktycznych doświadczeniach autorów. Wskazana jest konieczność radykalnej restrukturyzacji procesu tworzenia nowych przepisów. Jeden z kluczowych wniosków podkreśla znaczenie zmiany podejścia do procedury legislacyjnej przez sam sektor MSP. Firmy muszą przełamać obserwowany stan "uśpionego postrzegania" przepisów. Bez aktywnych postaw głównych odbiorców regulacji nie jest możliwa poprawa jakości stanowionego prawa w Polsce. Autorzy wskazują również na potrzebę istotnych zmian instytucjonalno-proceduralnych. Obecny mechanizm tworzenia regulacji w Polsce petryfikuje negatywne zjawiska występujące w procesie legislacyjnym. Stan ten ma daleko idące konsekwencje dla rozwoju firm, zwłaszcza dla sektora MSP, ale także całej polskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

This article is dedicated to institutional and cultural reasons of a deep gap between the expected quality of regulations by small and medium-sized enterprises (SMEs), and the very poor evaluation of effective legislations. The study is based on a theoretical review of the available reports, surveys, publications and practical experience of authors. It recognizes the necessity for a radical restructuring the process of creating new regulations. The key conclusion indicates the need to change the approach to legislation procedure by the SME sector itself. The paper argues that companies must exit current "dormant perception" about regulations. Without the active attitudes of the main recipients of the regulations it is impossible to increase the quality of law- -making in Poland. The present mechanism determining the regulatory process keeps insufficient system, thereby producing defective legislation, not following the changes in highly competitive markets and hampering the process of the development of companies and the Polish economy. Potential initiatives to achieve a breakthrough of existing barriers for better regulations are presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Administrative Simplification in Poland. Making policy per form. Cutting Red Tape. OECD 2011.
 2. Boski P. (2009), Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 (2013), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa, http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/.../czarna_lista_barier_2013_pdf (accessed: 06.09.2013).
 4. Dlaczego potrzebna jest reforma polskiego systemu regulacji (2007), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Warszawa.
 5. Hofstede G. (2001), Cultural Consequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations cross nations, Thoussand Oaks, Sage.
 6. Kasiewicz S., Kurkliński L. (2013), Dryfowanie procesu regulacyjnego. Przykład ustawy o upadłości konsumenckiej. Warsaw School of Economics, Warsaw.
 7. Kopijkowski-Kożuch A. (2010), Reforma regulacji w Polsce - stan obecny i perspektywy zmian [w:] Ocena skutków regulacji w świetle doświadczeń wybranych krajów UE.
 8. Raporty ze staży zagranicznych, M. Sakowicz. (red.), Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Warszawa.
 9. Kowalski A.M., Kowalewski O., Lewandowska-Kalina M., Kalina L. (2013), Ocena wpływu regulacji na sektor MSP - doświadczenia zagraniczne i ich implikacje dla Polski. Ekspertyza, PARP, Warszawa.
 10. Kurkliński L. (2013). Kulturowe i behawioralne uwarunkowania regulacji sektora MSP. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7(762) July.
 11. Łapiński J., Nieć G.M., Zadura-Lichota P. (2012), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP, Warszawa.
 12. Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy (2007), W. Szpringer, W. Rogowski (red.), Wydawnictwo C.H. Beck Sp z o.o., Warszawa.
 13. Pomiar obciążeń administracyjnych przepisach prawa gospodarczego. Raport z wykonania II Części dzieła (2010), Ministerstwo Gospodarki. Warszawa.
 14. Powałka W. (2011), Mapa pomocy regionalnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa.
 15. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 (2013), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 16. Program "Lepsze regulacje 2015", Ministerstwo Gospodarki. Warszawa, załącznik do uchwały nr 13/2013 Rady Ministrów z dnia 22.01.2013
 17. Rogowski W. (2013). Między deregulacją a lepszą regulacją. Na wokandzie, no. 15.
 18. Zubek R. (2007), Jak i dlaczego reformować ocenę skutków regulacji w Polsce, Poczdam.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1240
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2014.018
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu