BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbaraszewski Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Oddziaływanie przedsiębiorstw sektora MŚP na środowisko naturalne w Polsce
Assessment of the Impact of SME Sector on the Environment in Poland
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2012, nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3, s. 133-142, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ochrona środowiska, Strategie proekologiczne, Zanieczyszczenie środowiska
Small business, Environmental protection, Pro-ecological strategies, Environmental pollution
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W ostatnich latach nakłady przedsiębiorców na działania proekologiczne w Polsce były dominujące w strukturze wydatków, gdyż w latach 2008 i 2009 wynosiły ponad 59%, a w 2010 r. prawie 58% nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej. Pomimo to nadal w świadomości społecznej panował pogląd, że największe zagrożenie środowiska przyrodniczego stanowią przedsiębiorstwa. W większości gospodarek świata przedsiębiorstwa sektora MŚP pełnią istotną rolę. Według danych GUS, w Polsce działa ok. 1,7 mln przedsiębiorstw, z czego większość (ponad 99%) to małe i średnie przedsiębiorstwa. Wkład MŚP w tworzenie wartości dodanej brutto wynosi prawie 50%, zaś liczba pracujących w sektorze stanowi 2/3 ogółu pracujących. Pomimo tej istotnej roli przedsiębiorstw z sektora MŚP ich wpływ na środowisko jest w ogólnej problematyce ochrony środowiska często niedostrzegany. Ze względu na metody gromadzenia informacji na temat zanieczyszczeń brak jest danych dotyczących oddziaływania sektora MŚP na środowisko. W artykule przedstawiono próbę oszacowania poziomu oddziaływania przedsiębiorstw MŚP na środowisko w Polsce. Jak wynika z opracowań zagranicznych, za wiarygodny uznaje się poziom 70% zanieczyszczeń przemysłowych w Europie powodowanych przez przedsiębiorstwa MŚP. (abstrakt oryginalny)

In the recent years, entrepreneurs' expenditures on fixed assets for environmental protection activities in Poland were dominant in whole 'green investments', for example, in 2008 and 2009 it was 59% and in 2010 almost 58%. Despite that fact, the view of the society is that enterprises are the greatest threat to the natural environment. SMEs play an important role in most economies in the world. According to the CSO, there are 1.7 million enterprises in Poland and over 99% of them are small and medium enterprises. The contribution of SMEs in gross value added is almost 50%, while this sector employs 2/3 of all employees. Despite the important role of SMEs, their impact on the environment is often overlooked in the general issue of environmental protection. Due to the method of collecting information on pollution, there are no data on the impact of SMEs on the environment. This paper presents an attempt to estimate the level of impact of SMEs on the environment in Poland. As it can be seen from foreign studies, as credible is considered the level of 70% of industrial pollution in Europe caused by SMEs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brussa A., Tarnawa A. red., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
  2. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich z 8.10.2007, Bruksela, Małe, czyste i konkurencyjne Program pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w przestrzeganiu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska Podsumowanie oceny wpływu, SEC(2007) 906, SEC(2007) 908, Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,pl&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=456833:cs&page=&hwords=null
  3. Korzeniowski P. (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, Difin, Warszawa 2010.
  4. Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa 2011.
  5. Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2011.
  6. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008.
  7. Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych - rozwiązania proekologiczne, PARP, Warszawa 2011.
  8. Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw. Raport z badania, PARP, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu