BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Piotr, Bogdan (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zagospodarowanie i odtwarzanie majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002)
Maintanance and Reproduction of Fixed Assets of Agricultural Property Stocks of the State Treasury assets in Lease (Based on the Poznań Regional Branch of Agricultural Property Agency of the State Treasury in 1995-2002)
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 73-81, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Dzierżawa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Majątek trwały, Amortyzacja
Lease, Agricultural Property Agency of the State Treasury, Tangible property, Amortization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Badaniami ankietowymi objęto 68 dzierżawców, gospodarujących na wydzierżawionych z OT AWRSP w Poznaniu gruntach o powierzchni 47,9 tys. ha oraz dzierżawiących majątek trwały o wartości początkowej około 317 mln zł. Zebrany materiał z badań obejmuje dane o 1807 budynkach Zasobu WRSP z lat 1995-2002. Wyniki badań wykazują, że wydzierżawiony majątek trwały był w większości zagospodarowany, ale reprodukowany w niskim stopniu (średni wskaźnik odtwarzania wynosił 68,8%), czyli nie była zapewniona jego tzw. reprodukcja prosta. Stopień jego reprodukcji był jednak znacznie wyższy niż średnio w kraju (43,5%). (abstrakt oryginalny)

As a result of privatization of the state-owned agriculture the substantial and diverse assets were transferred to the Agricultural Property Stock of the State Treasury. The important part of it constituted fixed assets (buildings and structures). The accepted methods of fixed assets depreciation and forms of amortization did not ensure their regeneration (replacement). Particularly, it concerns the leased fixed assets. The Leaseholders were not interested in a regeneration of assets and the owner (State Treasury) provided only a small amount of financial means for this purpose. The survey involved 68 leaseholders using the grounds of 47 900 hectares taken in lease from the Poznań RB of APAST and leasing fixed assets of the initial value of about 317 million zloty. The material involves data of 1807 buildings of the APAST assets from 1995 to 2002. The survey results show that the majority of the fixed assets in lease were in use but they were reproduced to a low degree (the average - 69%) and capital investment constituted about a half of the financial outlay. The rest of it was spent on reconstruction. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dzun W., 1991. PGR w rolnictwie polskim w latach 1944-1990. PAN IRWiR, Warszawa.
 2. Gajewski J., 1995. Bankructwo i transformacja PGR. W: Stan obecny i aktualne problemy prywatyzacji rolnictwa. Mater. Międzynar. Konf., Warszawa.
 3. Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M., 2002. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych pgr (lata 1998-2001 i zamierzenia na rok 2002). IERiGŻ, Warszawa.
 4. Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M., 2004. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych pgr (lata 2000-2003 i zamierzenia na rok 2004). IERiGŻ, Warszawa.
 5. Iwin J., Niedzielski Z., 2002. Rzeczowy majątek trwały, amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 6. Jankowiak J., Nowak P., 2003. Odtwarzanie majątku byłych PPGR po prywatyzacji na przykładzie Wielkopolski. Rocz. Nauk. SERiA 5, 1, 171-175.
 7. Pilarczyk J., 2002. Ze wszech miar potrzebna. Agroprzemiany 2 (112), 14-15.
 8. Runowski H., Ziętara W., 2002. Stan dotychczasowy i rekomendacje na przyszłość w procesie przekształceń własnościowych. W: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń. Mater. konf. SGGW, AWRSP, Warszawa.
 9. Serafin W., 2002. Więcej dla rolników i pracowników. Agroprzemiany 2 (112), 15-16.
 10. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 1991. Dz. U. RP 107, poz. 464, z późniejszymi zmianami.
 11. Wilkin J., 2002. Wyjątkowa instytucja polskiej transformacji. Agroprzemiany 2 (112), 18-19.
 12. Wyszkowska Z., 2002. Problemy społeczne związane z przekształceniami własnościowymi w rolnictwie. W: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie. Mater. konf. SGGW, AWRSP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu