BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Economic Strength of Polish Individual Farms in the European Union in the Year 2004
Siła ekonomiczna polskich indywidualnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w 2004 roku
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 95-108, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Analiza ekonomiczna produkcji, Ekonomika rolnictwa, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Europejska Jednostka Wielkości
Individual arable farms, Agricultural production, Economic analysis of production, Agricultural economics, Farm Accountancy Data Network (FADN), European Size Unit
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badania była prezentacja siły ekonomicznej poszczególnych przeciętnych indywidualnych gospodarstw rolnych z krajów UE-24, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. W badaniu położono duży nacisk na podobieństwa struktur produkcji. Analiza została oparta na danych FADN dla 2004 roku. Podstawowymi metodami badawczymi były analiza opisowa i porównawcza. Wykorzystano również wybrane metody statystyki opisowej, a wśród nich - standaryzację cech prostych oraz przeprowadzono hierarchiczną klasyfikację aglomeracyjną. Porównanie przeciętnych wyników polskiego i unijnego gospodarstwa rolnego, wykazało, że większość podstawowych kategorii ekonomicznych w polskim przeciętnym indywidualnym gospodarstwie rolnym była około trzykrotnie niższa niż w gospodarstwie unijnym. W rankingu według wielkości ESU polskie przeciętne indywidualne gospodarstwo rolne zajęło 20 miejsce pośród 24 przeciętnych unijnych indywidualnych gospodarstw rolnych. O specyfice produkcji rolniczej polskiego indywidualnego gospodarstwa rolnego zdecydował wyrównany udział produkcji roślinnej i zwierzęcej w produkcji ogółem. W strukturze produkcji roślinnej w polskim przeciętnym indywidualnym gospodarstwie rolnym dominowały zboża oraz warzywa i kwiaty. W strukturze produkcji zwierzęcej przeciętnego indywidualnego gospodarstwa rolnego w Polsce przeważały: wieprzowina, drób oraz mleko krowie i produkty mleczne. Na podstawie przeprowadzonej hierarchicznej klasyfikacji aglomeracyjnej według ESU i struktury produkcji uzyskano 5 klas przeciętnych indywidualnych gospodarstw rolnych z krajów UE-24. (abstrakt oryginalny)

The aim of this research was a presentation of the economic strength of average individual farms from EU-24 countries. The special emphasis was put on similarity of the output structure. An analysis was based on FADN data for the year 2004. Basic method of research was a descriptive and comparative analysis, as well as chosen methods of descriptive statistics - among them, so called standardization of straight characteristics. Beyond this, the hierarchical agglomeration classification was implemented. On the basis of hierarchical agglomeration classification prepared according to ESU and to structure of output, 5 classes of average individual farms from EU-24 countries were obtained. The comparison of results of Polish average farm with results obtained by the EU average farms revealed that the value of the majority of economic variables observed in Polish average farm was c.a. three times lower than the EU average. In the ranking - prepared according to the criteria of ESU - Polish average individual farm took 20th place among 24 average individual farms from the EU. The characteristic feature of the agricultural output of Polish average individual farm was the equal share of crops production, as well as livestock production in the total average farm's output. In the structure of crops production of a Polish average individual farm, the cereals, vegetables and flowers were dominant. The livestock production consisted mainly of pig meat, poultry meat and milk and milk products. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błąd M., 2000. Gospodarstwa rolnicze w Sieci Danych Rachunkowości Rolnej Unii Europejskiej. Zag. Ekon. Rol. 4-5, 75-97.
 2. Czyżewski A., 2003. Redystrybucja dochodów na rzecz rolnictwa w świetle doświadczeń amerykańskich. Zag. Ekon. Rol. 3, 102-115.
 3. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2004. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. AE, Poznań.
 4. FADN. 2007. www.europa.eu.int/comm/agriculture/rica/dwh.
 5. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). 2004. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 6. Walesiak M., 2004. Metody klasyfikacji. In: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wyd. AE, Wrocław, 316-350.
 7. Wilkin J., 2001. Wieś - społeczeństwo - państwo: nowe podstawy dyskursu społecznego w sprawach wsi w Polsce. Wieś i Rolnictwo 2 (111), 28-40.
 8. Woś A., 2000. Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim (w świetle danych rachunkowości rolnej). IERiGŻ. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 465.
 9. Woś A., 2002. Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
 10. Woś A., 2003. Przekształcenia strukturalne rolnictwa w dobie integracji europejskiej. Zag. Ekon. Rol. 4, 5-14.
 11. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość rolną w 2005 roku. 2006. IERiGŻ, Warszawa.
 12. Wysocki F., Lira J., 2005. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
 13. Zegar J.S., 2003. Strategia polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej. Zag. Ekon. Rol. 3, 66-84
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu