BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koczar Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój rachunkowości zarządczej w Rosji - wybrane problemy
Development of Management Accounting in Russia - Selected Issues
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 344, s. 259-266, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Rozwój, Bariery rozwojowe
Management accounting, Development, Development barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
W warunkach rosyjskich rozwój rachunkowości zarządczej opóźnił się o pół wieku w stosunku do krajów o wolnorynkowej gospodarce. Celem napisania tego artykułu była identyfikacja i analiza czynników stymulujących i hamujących rozwój rachunkowości zarządczej w rosyjskiej praktyce gospodarczej. Badania przeprowadzono w oparciu o literaturę przedmiotu, głównie rosyjskojęzyczną. Jako metody badawcze zastosowano metodę opisową oraz dedukcję. Do rozwoju rachunkowości zarządczej w Rosji przyczyniły się rozwój konkurencji rynkowej, zmiany dotyczące własności przedsiębiorstw, jak i, tradycyjnie, ingerencja państwa. Mimo upływu lat, wielu przeprowadzonych badań, wydanych pozycji literaturowych i kształcenia kadr w tej dziedzinie rozwój ten jednak nadal napotyka bariery, do których można zaliczyć brak wiedzy zarządzających podmiotami gospodarczymi, próby fragmentarycznego modernizowania systemów zarządzania oraz implementację gotowych zachodnich rozwiązań, bez dostosowania ich do rzeczywistych warunków w przedsiębiorstwach.(abstrakt oryginalny)

In Russia the development of management accounting has been delayed half a century in relation to the countries with a free-market economy. The objective of this paper was to identify and analyse the stimulating and impeding factors that influence the development of management accounting in the Russian economic practice. The research was conducted on the basis of the literature on the topic, mainly in Russian. The research methodology included a descriptive method and a deductive approach. The development of management accounting in Russia has been advanced by the growth of market competition, changes in the ownership of enterprises and, traditionally, the state's intervention. Despite the passage of time, numerous research studies, published literature and relevant staff education, the development in this field still encounters many barriers, including lack of knowledge among managers of business entities, attempts at the fragmentary modernisation of management systems and the implementation of ready-made Western solutions, without adjusting them to the actual conditions of enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Вахрушина М.А., Рассказова-Николаева С.А., Сидорова М.И., 2011, Управленческий учёт, Из- дательский дом БИНФА, Москва.
 2. Czubakowska K., 2006, Rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej, [w:] K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa.
 3. Чупахина Н.И, 2007, Теоретические основы создания управленческого учёта в АПК, "Аудит и финансовый анализ" № 5.
 4. Фельдгаузен Э.Э., 1888, Нормальная заводская отчетность.
 5. http://survincity.com/2011/01/myths-and-facts-about-imperial-russia/ (01.04.2013).
 6. Jaruga A.A., 2001, Rola rachunkowości zarządczej, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, SWSPiZ w Łodzi, Łódź.
 7. Керимов В.Э., Селиванов П.В., Минина Е.В., 2001, Концепция управленческого учета на современном этапе развития экономики, Менеджмент в России и за рубежом № 4.
 8. Koczar J., 2014, Rachunkowość dawnej Rosji (w druku).
 9. Медведев М.Ю., Бухгалтерский академический словарь, МФПА, Москва 2011.
 10. Николаева С.А., 2002, Управленческий учёт, Информационное агентство ИПБ-БИНФА, Мо- сква.
 11. Nowak E. (red.), 1996, Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 12. Соколов Я.В., 1996, Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней, Аудит, Юнити, Москва.
 13. Соколов Я.В., Соколов В.Я., 2011, История бухгалтерского учёта (3-е издание), Магистр ИНФРА-М, Москва.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.344.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu