BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrzan Edward (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Postawy polskiego konsumenta wobec intensywnej promocji oraz naruszania jego praw (w świetle badań)
Attitudes Of Polish Consumer To Intensive Promotion And The Violation Of His Rights (Based On Research)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 25-36, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Konsument, Promocja, Badania konsumenckie
Consumer, Promotion, Consumer research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo zorientowane marketingowo powinna cechować wyjątkowa dbałość o zadowolenie klienta. Tymczasem w praktyce wielu przedsiębiorstw marketing to nic innego jak intensywna promocja. Promocja ta towarzyszy konsumentom niemal na każdym kroku i odgrywa szczególną rolę w każdej niemal decyzji zakupowej. Znaczna część konsumentów nawet chętnie korzysta w procesie zakupu z "podpowiedzi" płynących ze strony dostawców dóbr i usług, jakkolwiek zdają sobie oni sprawę z niekoniecznie prawdziwego przekazu. Znaczna część konsumentów przyznaje, że spotkała się z nieuczciwym, albo co najmniej niewłaściwym, traktowaniem przez sprzedawców. Jednak w dalszym ciągu korzystają oni z usług firm posługujących się zafałszowanym przekazem promocyjnym oraz niezbyt lojalnych wobec klientów, ponieważ pozycja rynkowa konsumentów nie jest jeszcze na tyle silna, by to oni mogli dyktować warunki zakupu.(abstrakt autora)

The marketing-oriented company should be characterized by an exceptional attention to customer satisfaction. However, in practice of many companies, marketing is nothing but the active promotion. This promotion is accompanied by consumers almost everywhere and plays a special role in almost every purchasing decision. A significant proportion of consumers is willing to use in the purchase process the "tips" learned from the suppliers of goods and services, although they realize that the promotion message is not necessarily true. A significant proportion of consumers admits that they met with the dishonest, or at least not very appropriate, treatment by sellers. However, they still use the services of companies which send not honest promotional message and were not very loyal to their customers, because the consumer market position is not yet strong enough that they can dictate the terms of purchase.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Żurawik, W. Żurawik, Zarządzanie marketingiem w  przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996, s. 32.
  2. 2 Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of Marketing, Prentice Hall Inc., New Jersey 1980, s. 609.
  3. J. Hartman, Marketing jako podryw, "Marketing w Praktyce" 2010, nr  5.
  4. E. Chrzan, I. Sowier- -Kasprzyk, Konsumenckie odczucia pozakupowe a zintegrowana działalność promocyjna na tle konsumeryzmu, [w:] Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych i  międzynarodowych, red. A. Pabian, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
  5. E. Chrzan, I. Sowier-Kasprzyk, Postawy polskiego konsumenta wobec naruszania jego praw przez dostawców towarów i usług, [w:] Konsument w Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice, red. Z. Kędzior, R. Wolny, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
  6. T. Levitt, Marketing myopia, "Harvard Business Review" 1960, nr 4 (July-August).
  7. J. Kramer, Polskie gospodarstwa domowe na tle gospodarstw domowych w  krajach Unii Europejskiej (problemy konwergencji), [w:] Konsument, gospodarstwo domowe, rynek. Polska-Europa, red. Z. Kędzior, M. Jaciow, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
  8. P.F. Drucker, Management. Tasks, Responsibilities, Practices, Harper & Row Publishers, New York 1973, s. 64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu