BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzega Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nowe zjawiska i procesy rynkowe jako uwarunkowania poziomu zaspokojenia potrzeb konsumentów
New Phenomena And Market Processes as the Conditions of the Level of Satisfying the Consumers' Needs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 85-98, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Rynek, Potrzeby człowieka
Market, Human needs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomiędzy sytuacją społeczno-gospodarczą kraju i świata a poziomem zaspokojenia potrzeb konsumentów występują związki przyczynowo-skutkowe. Powiązania te nie mają charakteru bezpośredniego, lecz pośredni. Do głównych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych określanych mianem "nowych" zaliczyć można m.in. kryzys gospodarczy oraz procesy globalizacyjne. Aktualny poziom zaspokojenia potrzeb polskich konsumentów jest efektem przemian, jakie miały miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat, przede wszystkim tych, które dokonały się w ciągu ostatnich dwóch dekad. Jest on także efektem nowych zachowań i zmian w mentalności konsumentów wynikających z jego otwarcia na świat i przyswajania wzorców konsumpcji realizowanych w krajach wyżej rozwiniętych.(abstrakt autora)

Between the socio-economic situation in the country and in the world and the level of satisfying the consumers' needs there exists the reason and result relation. These relations are not direct, but indirect. To the main socio-economic conditions referred to as "new" we can include among the others: economy crisis and global processes. Currently existing level of satisfying Polish consumers' needs is the result of the transformations which have taken place in Poland not only over the last three years, but first and foremost, those ones which have taken place over the last two decades. What is more, the level of satisfying Polish consumers' needs is also the result of new patterns of behavior and the changes in consumers' mentality resulting from its openness to the world and assimilation of consuming patterns in the more developed countries.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Malinowski, Kryzys finansowy a polska gospodarka, "Nowe życie Gospodarcze" 2008, nr 23, s. 5.
  2. Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 33.
  3. J. Berbeka, Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, s. 19.
  4. Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 29.
  5. U. Grzega, Kryzys gospodarczy w świetle wskaźników ekonomicznych, materiały niepublikowane, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010, s. 7-11.
  6. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 40.
  7. U. Grzega, Zróżnicowanie poziomu życia w Polsce jako efekt transformacji gospodarki, materiały niepublikowane, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2009, s. 43.
  8. K. Wądołowska, Poziom życia Polaków, CBOS, Warszawa, kwiecień 2010, s. 11.
  9. K. Wądołowska, Sposoby gospodarowania pieniędzmi w gospodarstwach domowych, CBOS, Warszawa, kwiecień 2010, s. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu