BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołno-Koguc Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zasady gospodarki budżetowej w ujęciu teoretycznym
Bugetary Principles in Theoretical Approach
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2005, vol. 39, s. 129-144
Słowa kluczowe
Zasady rachunkowości, Rachunkowość budżetowa, Teoria rachunkowości
Accounting principles, Government accounting, Accounting theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę, zakres oraz treść zasad zarządzania budżetem publicznym : powszechności, jedności, szczegółowości, roczności, równowagi, uprzedniości, jawności i przejrzystości oraz rzetelności i realności.

The subject of the article is focused on the essence, scope and contents of classic principles of public budget management: universality, unity, particularity and specialization, annuallity, balancing of the budget, previouslity, publicity and transparency, reliability and reality. The analysis of particular rules includes first of all the theoretical aspect. But the Authoress has tried to present also some examples of either respecting these rules or non in budgetary practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień J., Kapitalistyczny system budżetowy, Warszawa 1964.
 2. Borodo A., Zupełność budżetu w Polsce Ludowej, Toruń 1979.
 3. Czuma I., Równowaga budżetu na tle prawa budżetowego różnych państw, Lublin 1924.
 4. Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego, E. Ruśkowskiego, Warszawa 2003.
 5. Gaudemet P.M., Finanse publiczne, Warszawa 1990.
 6. Głabiński S., Nauka skarbowości, Warszawa-Lwów 1925.
 7. Gomulowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Warszawa 2001.
 8. Grodyński T., Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównawczym, Kraków 1932.
 9. Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1988.
 10. Jaśkiewicz J., Jaśkiewicz Z., Zarys nauki finansów publicznych, Warszawa 1968.
 11. Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz 1996.
 12. Kosikowski C., Zasady budżetowe, "Finanse" 1967, nr 5.
 13. Lubowicki J., Budżet i zasady budżetowe, "Państwo i Prawo" 1964, nr 8-9.
 14. Ostrowski K., Prawo finansowe - zarys ogólny, Warszawa 1970.
 15. Pomorska, A. Zasady ogólne finansów publicznych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002, nr 6.
 16. Stahl Z., Istota budżetu na tle rozwoju historycznego i współczesnych tendencji konstytucyjnych, Lwów 1934, [za:] J. Gliniecka, J. Harasimowicz, Zasady polskiego prawa budżetowego, Bydgoszcz 2001.
 17. Szolno-Koguc J., Miejsce funduszy celowych w systemie finansów publicznych, Annales UMCS, sec. H, Oeconomia, Lublin 2004.
 18. Weralski M., Budżet państwowy [w:] System instytucji prawno-finansowych, t. 2: Instytucje budżetowe, Ossolineum, Wrocław 1982.
 19. Zdzitowiecki J., Zasady budżetowe w Konstytucji PRL, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1958, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu