BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Arkadiusz (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Economic Efficiency of Inputs of Production Factors in Cost Management Context
Ekonomiczna efektywność nakładów czynników produkcji w kontekście zarządzania kosztami
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 123-133, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Zarządzanie kosztami, Czynniki produkcji, Efektywność ekonomiczna, Ocena opłacalności produkcji
Arable farm, Costs management, Production factors, Economic efficiency, Estimation of profitability production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących relacji pomiędzy strukturą kosztów w gospodarstwie a produktywnością oraz efektywnością wykorzystania nakładów czynników produkcji. Badania przeprowadzone zostały w 49 gospodarstwach rolnych z Wielkopolski. Wykazano, że w strukturze nakładów czynników produkcji największy udział mają nakłady środków obrotowych. Zmienność w zakresie udziału zużycia pośredniego w kosztach ogółem jest w dużej mierze odzwierciedleniem relacji pomiędzy działalnością operacyjną i inwestycyjną. Z analizy wynika, iż gospodarstwa charakteryzujące się wyższym udziałem zużycia pośredniego, uzyskują wyższą produktywność oraz dochodowość nakładów ziemi, pracy oraz środków trwałych. Pośrednio świadczy to o dominującej roli działalności operacyjnej w poprawie efektywności wykorzystania nakładów. (abstrakt oryginalny)

The results of research concerning relations between cost structure in a given farm, productivity and efficiency of inputs utilization is presented in this paper. 49 farms from the Wielkopolska region were investigated. It was proved that inputs of current assets constitute the highest share in structure of inputs of production factors. Variability of intermediate consumption in total costs is mainly the reflection of relation between operational and investment activity. The analysis proved that farms with higher intermediate consumption, obtain higher productivity and profitability of land, labour and fixed assets. It can indirectly imply a dominant role of operational activity as far as improvement of inputs utilization efficiency is concerned. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołaś Z., Kozera M., 2003. Technical, economical and social conditions for diversification of labour productivity in family farms. Rocz. AR, Pozn. 358, Ekon. 2, 51-70.
 2. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., 2004. Rachunkowość rolnicza. Difin, Warszawa.
 3. Mańko S., 2001. Analiza finansowa gospodarstwa rolnego. Wyd. ODR, Minikowo.
 4. Poczta W., 2001. Sytuacja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w aspekcie integracji z Unią Europejską. Rocz. Nauk. SERiA 3, 5, 30-36.
 5. Poczta W., 2003. Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.
 6. Poczta W., Kołodziejczak M., 2004. Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.
 7. Rocznik statystyczny województw 2007. 2007. GUS, Warszawa.
 8. Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy. 2006. Nr 10. IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa.
 9. Ryszkowski L., Kędziora A., 2005. Gospodarka przestrzenna - integracja czy dezintegracja działań. In: Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej. Poznań, 7-10.
 10. Sadowski A., 2003 a. Analiza finansowa w zarządzaniu. Cz. 1. Poradnik Gospodarski 1, 12-13.
 11. Sadowski A. 2003 b. Analiza finansowa w zarządzaniu. Cz. 2. Poradnik Gospodarski 2, 10-11.
 12. Sadowski A., Jankowiak J., Bieńkowski J., 2006. Zróżnicowanie powiązań z rynkiem gospodarstw rolnych w Wielkopolsce. Rocz. Nauk. SERiA 8, 1, 172-176.
 13. Sadowski A., Poczta W., 2007. Ocena skutków inwestycji wspieranych kredytem preferencyjnym dla gospodarstw rolnych. Wyd. AR, Poznań.
 14. Skarżyńska A., Goraj L., Ziętek I., 2005. Metodyka SGM "2002" dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 15. Wasilewski M., 2007. Typ rolniczy gospodarstwa a poziom i struktura kosztów bezpośrednich. Rocz. Nauk. SERiA 9, 1, 513-518.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu