BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołno-Koguc Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Czynniki nierównowagi finansów publicznych w Polsce - próba oceny wybranych kategorii
Factors of Imbalance of Public Finance in Poland - an Attempt to Assess Chosen Categories
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 1, s. 179-188, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Finanse publiczne, Deficyt budżetowy, Nierównowaga rynkowa, Polityka regulacyjna
Public finance sector, Public finance, Budget deficit, Market imbalance, Regulatory policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na nierównowagę sektora finansów publicznych wpływają przesłanki o zróżnicowanym charakterze i sile oddziaływania. Wśród istotnych czynników ekonomicznych można wyróżnić dwie zasadnicze kategorie. Pierwsza obejmuje czynniki o charakterze cyklicznym, związane z koniunkturalnym przebiegiem procesów gospodarczych. Zazwyczaj poprawa sytuacji gospodarczej pozytywnie oddziałuje także na stan finansów publicznych. Do drugiej kategorii należą czynniki strukturalne. Wśród nich można wyróżnić te związane ze sferą realną gospodarki oraz regulacyjne. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja najważniejszych czynników o charakterze strukturalnym. (fragment tekstu)

The imbalance of public finance sector is formed by two categories of factors: cyclic and structural. The first group includes factors, which are related to the cyclic character of economic process. Usually economic recovery affects positively the condition of public finance. Factors related to the real sphere of economy along with regulatory factors can be distinguished within the second category. Hereby presented article is an attempt to verify the most important structural factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Felis P., Dochody podatkowe w Polsce, Infos, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2010.
 2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 3. Kołodko G.W., O naprawie naszych finansów, TNOiK, Toruń 2004.
 4. Kształcenie dorosłych 2011, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 5. Kwiatkowska W., Kwiatkowski E., Niedopasowania strukturalne na rynku pracy a bezrobocie równowagi - ujęcie teoretyczne, [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, szacunki, tendencje i determinanty, W. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 6. Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa, 2009.
 7. Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych w Polsce w warunkach zmian w strukturze społecznej, "Studia Ekonomiczne" nr 1/LXXIII, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2012.
 8. OECD Tax Wages 2013, OECD iLibrary 2013, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/ oecd/taxation/taxing-wages-2013.
 9. Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2009.
 10. Rocznik demograficzny GUS, Warszawa 2013.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2013.
 12. The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, 2012.
 13. The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum, 2013.
 14. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu